تضمین کیفیت

آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی

از آن‌جایی که کیفیت آموزش در نظام‌های آموزشی دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد، بنابر این، پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا جهت بهبود کیفیت درامور اداری، علمی و تدریسی با سهم‌گیری فعال خویش جهت رسیدن به این اهداف، همواره کوشش نموده و با شناخت نقاط ضعف و تقویه نقاط قوت خویش، پروسه‌های مختلف ارزیابی خودی را موفقانه سپری نماید.

تضمین کیفیت در این پوهنتون، اولین‌بار در سال ۱۳۹۰ با داشتن 9 عضو در کمیته موسساتی آغار به فعالیت نمود و نخستین گزارش ارزیابی خودی این پوهنتون نیز در همین سال تهیه گردید.

این پوهنتون، با سعی و تلاش زیاد توانست که با سپری‌نمودن موفقانه‌ی دوره‌های اعتباردهی، با اخذ ۷۳.۱۵ نمره در دور اول، ۸۴.۶۶ نمره در دور دوم و بالاخره با اخذ ۸۵.۳۶ نمره در دور سوم، از طرف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی موفق به کسب سند اعتباردهی اکادمیک برای پنچ‌سال گردید. همچنان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا منحیث یک کانون اکادمیک توانسته که با کوشش‌های خستگی‌ناپذیر و همه‌جانبه موفق به اخذ اعطای وضعیت (CEQA) از جانب ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی گردد که تمام این موفقیت‌ها حاصل زحمات شبانه‌روزی تیم‌کاری تضمین کیفیت و حمایت‌های همه‌جانبه هیئت رهبری پوهنتون می‌باشد.

آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا امور کاری خویش را در دو بخش عمده انجام می‌دهد که عبارت است از: کمیته موسساتی و کمیته‌های فرعی. معاونان، روسای پوهنحی‌ها، رییس انکشاف تحصیلات طبی، آمر مالی، آمر منابع بشری، آمر برنامه ماستری، آمر کمیونیتی کالج، نماینده‌های  شفاخانه‌ها و کلینیک‌های تدریسی مربوط پوهنتون و آمر تضمین کیفیت عضویت کمیته موسساتی را دارا می‌باشند. کمیته‌های فرعی تضمین کیفیت در سطح هر پوهنحی تحت نظارت کمیته موسساتی فعالیت نموده که به‌صورت عمومی در سطح دیپارتمنت‌ها وظیفه‌ی بررسی پلان‌های اکادمیک و اداری دیپارتمنت‌ها را به عهده دارند.

فعالیت‌های آمریت تضمین کیفیت شامل دو بخش بوده که شامل فعالیت‌های داخل پوهنتون و فعالیت‌ها برای پوهنتون‌های همجوار می‌باشد.

از آن‌جایی که این بست کادری می‌باشد، روی این‌ملحوظ در راس آن پوهنیار محمد نعیم یعقوبی این پوهنتون می‌باشد.

1.پلان استراتیژیک آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون طبی

2.فورم زمان بندی 

3.مقایسه فیدبک ارزیابی سال های 1399 و 1400

4.پلان کاری آمریت ارتقای کیفیت بابت سال 1401

5.گزارش از تطبیق پلان کاری آمریت ارتقای کیفیت 1401

6. پلان عملیاتی مطابق به بازنگری از مرحله سوم و حفظ سند اعتبار دهی

7. گزارش از تطبیق پلان عملیاتی 1401

8. پلان عملیاتی کمیته موسساتی آمریت ارتقای کیفیت

9. گزارش از تطبیق پلان عملیاتی کمیته موسساتی آمریت ارتقای کیفیت

10. تقسیم بندی نمرات از ارزیابی آمریت ها و مدیریت ها سمستر بهاری

11. گزارش نهایی دیپارتمنت ها  سمستر اول بهاری 1401

12. پالیسی سرسبزی 

13. پالیسی حالات اضطراری

 

بروشور

KUMS

KUMS

 

معیارات یازده گانه

KUMSKUMSKUMSKUMSKUMSKUMSKUMSKUMSKUMSKUMS

فعالیت های عمده

مقدمه

مرکز واحد تضمین کیفیت ، برای بهبود کیفیت درامور اداری، اکادمیک و تدریسی در راستای  پلان عملیاتی سال ۲۰۱۷ این مرکز مطابق به تقسیم اوقات عمل نموده و هر سه ماه بعد ارزیابی از تطبیق پلان واحد تضمین کیفیت را انجام می دهد و فعالیت های اجرا شده، فعالیت های  انجام ناشده ودر حالت اجرا را تفکیک و مطابق به آن در سه ماه بعدی اقدام می نماید. این گزارش مختصر از فعالیت های انجام شده شش ماه اول سال ۲۰۱۷ در عرصه های بهبود تدریس، امور ادارای  و پروسه تضمین کیفیت و اکادمیک می باشد.

فعالیت ها جهت بهبود کیفیت تدریس

از آن جای که در پلان ستراتیژیک تضمین کیفیت پوهنتون علوم طبی کابل بهبود کیفیت تدریس یکی از شاخص های عمده می باشد از اینرو مطابق به پلان عملیاتی سال ۲۰۱۷ این واحد ، فعالیت های ذیل جهت تقویت هر چه بهتر کیفیت تدریس طی شش ماه اول سال ۲۰۱۷ صورت گرفته است .

۱- انجام ارزیابی استاد توسط محصل و یا اخد فیدبک محصل در ختم لکچر

۲- ارزیابی از کیفیت تدریس توسط محصلین

KUMS

شکل ۱.۱ مقایسه جواب های منفی به ارتباط کیفیت تدریس در سال ۲۰۱۶ و۲۰۱۷ 

 

 

۳- انجام ارزیابی مضمون توسط محصل و شف دیپارتمنت

۴- ارزیابی شیوه تدریس ، روش و رفتار وفعالیت های علمی استاد توسط شف دیپارتمنت

۵- ارزیابی فعالیت های تدریسی، علمی و اداری شف های دیپارتمنت ها توسط روسای پوهنحی ها

 

۶- تدویر ورکشاپ OBE-SCL

۷- پیشنهاد ایجاد کمیته محصلین در سطح پوهنتون

فعالیت ها برای بهبود کیفیت اداری در سطح دیپارتمنت ها و سایر ادارات

از آن جای که  منجمنت خوب سبب بر ملا نمودن فعالیت های یک اداره می شود واحد تضمین کیفیت کوشیده است تا امور اداری و منجمنت را در سطح دیپارتمنت ها  و شعبات اداری بهبود بخشد و فعالیت های آتی را در این قبال انجام داده است.

۱-  ارزیابی از فعالیت های ادرای و علمی دیپارتمنت ها

KUMS

.

۲- انتخاب نماینده های تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت ها

۳- ایجاد کمیته اداری در سطح معاونیت اداری

۴- تدویر ورکشاپ ارزش تعهد پذیری در بهبود کیفیت

۵- تدویر ورکشاپ های اگاهی دهی از بهبودکیفیت  برای اساتید و کارمندان

۶- تدویر ورکشاپ پروسه بهبود کیفیت

۷- تدویر جلسه با دیپارتمنت های مبتکر برای ترویج بهتر کیفیت

۸- ارزیابی روند کار مدیران اجراییوی و تدریسی

۹تدویر کورس های اموزشی انگلیسی و کمپیوتر برای کارمندان اداری

۱۰- ایجاد مرکز مشوره دهی صحی برای محصلین 

:فعالیت ها جهت بهبود امور اکادمیک

طوری که ذکرگردید  فعالیت های علمی اساتید از طریق فورم های ارزیابی اساتید توسط شف و فورم ارزیابی دیپارتمنت تا حدودی  بررسی می گردد اما جهت بررسی همه جانبه اساتید و ایجاد سهولت در این بهبود فعالیت های اکادمیک واحد تضمین کیفیت و اعتباردهی فعالیت های ذیل را طی شش ماه اخیر انجام داده است.

۱- تهیه فورم ارزیابی فعالیت های تحقیقی، اداری و تدریسی برای ترفیعات اساتید

۲- پیشنهاد تدویر ورکشاپ های اموزشی شیوه تحقیق به کمیته تحقیقات

۳- پخش و نشر رهنمود استفاده از کتابخانه های الکترونیکی برای اساتید

۴- تدویر سه دور ورکشاپ uptodate :

Annexes

Result of Evaluation of lecturers by students in KUMS

KUMSKUMSKUMSKUMS

KUMS

KUMS

KUMS

KUMS

 

 

KUMS

KUMS

 

KUMS

KUMS

KUMS

 

KUMS

عملکرد های واحد تضمین کیفیت و اعتبار دهی

 • تسهیل رسالت و اهداف پوهنتون برای افزایش کیفیت، ارتباط، آموزش، یادگیری و پاسخ به روند جهانی در آموزش و پرورش با کیفیت.
 • هدایت و کمک به برنامه ارائه اشخاص به عنوان مثال دیپارتمنت ها، پوهنځی ها و موسسات پوهنتون  برای تعریف اهداف برنامه
 • توسعه استانداردها و معیارها  برای فعالیت های مختلف علمی و اداری پوهنتون
 • سازماندهی ورکشاپ ها، سمینارها و آموزش مناسب برای ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ تضمین کیفیت در تمام سطوح پوهنتون
 • تسهیل ایجاد آموزش مبتنی بر دستاورد و آموزش شاگرد محوری در سراسر پوهنتون با استفاده از تکنولوژی برای یک فرایند تدریس و یادگیری مشارکتی.
 • بررسی روش های موجود برای بهبود بیشتر از تحویل آموزش و یادگیری
 • پشتیبانی از برنامه مطالعه، وادار نمودن واحدهای علمی  به انجام ارزیابی خودی ، بررسی دقیق خارجی و پیاده سازی این روند تضمین کیفیت در سطح برنامه
 • تسهیل تصویب موجودیت ارائه برنامه جدید و برنامه های جدید برای اشخاص موجود با استفاده از  روش های مناسب تضمین کیفیت
 • توسعه سیستم دیتابیس که حاوی اطلاعات مربوط به تضمین کیفیت، در دسترس همه ذینفعان خواهد بود
 • یک برنامه استراتژیک تضمین کیفیت برای هر 5 سال و اطمینان از اجرا و نظارت و دستاوردهای آن، این طرح مورد بحث و تایید شده توسط کمیته تضمین کیفیت  پوهنتون و ارسال شده به QAAD
 • آماده سازی و تولید یک گزارش نظارت سالانه تضمین کیفیت که مورد بحث و تایید توسط کمیته تضمین کیفیت پوهنتون قرار گرفته و پس از آن به QAAD ارسال خواهد شد.
 • ارائه ورودی در بهبود کیفیت آموزش و یادگیری به پلان توسعه استراتژیک پوهنتون
 • توصیه مدیریت پوهنتون ، پوهنځی ها  و  دیپارتمنت ها به تضمین کیفیت، مسائل مرتبط و آماده شدن بودجه دقیق بهIQAU

 

پلان استراتیژیک آمریت تضمین کیفیت

 

پلان عملیاتی آمریت تضمین کیفیت

 

گراف نهائی ارزیابی دیپارتمنت ها

 

KUMS

   KUMS

    

   KUMS

   KUMS

   KUMS

   KUMS

   KUMS

   KUMS

   KUMS

   KUMSKUMS

    

   گزارش نهایی ارزیابی دیپارتمنت ها سمستر خزانی سال 1398

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   تقسیم بندی نمرات ابدیت سمستر اول سال 1398 (1)

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   گزارش ارزیابی مدیریت های تدریسی، کمیته های فرعی و آمریت های محترم سمستر بهاری سال 1398

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   تقسیم بندی نمرات ابدیت سمستر خزانی یا دوم سال 1398

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   گزارش ارزیابی نهایی چهارده جواز 99 مدیریت های تدریسی، کمیته های فرعی و آمریت های محترم  سمستر خزانی سال 1398

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   1402 نتایج ارزیابی استاد توسط محصل سمستر بهاری و خزانی 

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   ANNUAL PROGRESS REPORT ACCORDING TO ACTION PLAN 2022

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   brochure of quality assurance 30 November

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   brochure of quality assurance 30 November.pub 222

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   final action plan 2023

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   پلان تطبیقی سال 1401 آمریت ارتقای کیفیت

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   پلان عملیاتی کمیته موسساتی سال 1402

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   پلان_عملیاتی_مرحله_عدم_حفظ_سند_اعتباردهی_پوهنتون_علوم_طبی_کابل_سال

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   گزارش تطبیقی پلان عملیاتی ربعوار ستراتیژیک پلان  آمریت ارتقای کیفیت(236)(1)

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   گزارش تطبیقی پلان عملیاتی ربعوار ستراتیژیک پلان  آمریت ارتقای کیفیت(236)

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   گزارش تطبیقی پلان عملیاتی کمیته موسساتی سال 1402(1)

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   گزارش تطبیقی پلان عملیاتی کمیته موسساتی سال 1402

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   نتایج ارزیابی استاد توسط شف و شف توسط رییس سمستر خزانی سال 1402(1)

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   نتایج ارزیابی استاد توسط شف و شف توسط رییس سمستر خزانی سال 1402

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   نتایج ارزیابی معاونین و روسای پوهنحی و شفاخانه ها سال 1402(1)

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   نتایج ارزیابی معاونین و روسای پوهنحی و شفاخانه ها سال 1402

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   نتایج نهایی استاد توسط شف و شف توسط رییس سمستر بهاری سال 1402 (1)

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید

   نتایج نهایی استاد توسط شف و شف توسط رییس سمستر بهاری سال 1402

   برای دانلود اینجا کلیک نمایید