معاونیت امور موسسات صحی

از بدو تاسیس پوهنحی طب کابل و شفاخانه‌ کادری علی‌آباد در سال 1311 خورشیدی، نهادی به‌نام «مرکزی کتنحی» ایجاد گردیده بود که استادان بخش‌های جداگانه طب، به‌شکل دوامدار و دورانی جهت عرضه خدمات صحی برای مردم و ستاژ محصلان پوهنحی طب، در آن توظیف گردیده و در ساحه پل باغ عمومی که فعلاً شفاخانه رابعه بلخی قرار دارد، فعالیت می‌نمود. پس از تحولات در کشور، پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بعضی از جایدادهای مربوطه‌اش را از دست داده و جایدادهای جدیدی متعلق به آن گردید. چنانچه زمین مرکزی کتنحی(شفاخانه فعلی رابعه بلخی) که در آن زمان مربوط این پوهنتون بود، از دست داده و جایداد جدید شهرآرا را به اثر تبادله با وزارت صحت عامه به دست آورد. هم‌چنان ساحه شفاخانه صلیب سرخ فعلی نیز ملکلیت پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بوده طوری که قبلاً شفاخانه صلیب سرخ، در منطقه کارته سه، پل سرخ موقعیت داشت؛ اما در زمان جنگ‌ها آن ساحه که یک منطقه جنگی بود، بنابر لزوم دید حکومت وقت، ساحه فعلی در اختیار شفاخانه صلیب سرخ قرار داده شد. در زمان ریاست پوهاند دوکتور عبیدالله عبید منحیث رییس این پوهنتون، ریاست موسسات صحی در تشکیل این پوهنتون ایجاد و نخستین رییس آن پوهاند دوکتور مهر محمد اعجازی تعیین گردید. بعد از آن این ریاست، در زمان ریاست پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف به معاونیت امور موسسات صحی در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا اضافه گردید.

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا دارای سه شفاخانه و سه کلینیک کادری بوده که در این مراکز صحی، محصلان رشته‌های مختلف این پوهنتون در جریان سال‌های تحصیلی‌شان که به نام ستاژ یاد می‌شود، کارهای عملی‌شان را تحت رهنمود استادان مربوط به پیش می‌برند. لذا امور مراکز شش‌گانه صحی پوهنتون مربوط معاونیت امور موسسات صحی بوده که این معاونیت مسوولیت و وظیفه دارد که به تمام امور آن‌ها رسیدگی نماید.

معاونیت امور موسسات صحی بست رتبه دوم و کادری بوده، در راس آن پوهنوال دوکتور زبیده ژواک استاد دیپارتمنت نسایی ولادی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا قرار دارد. دوکتور ژواک در سال 1398 بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به حیث معاون امور موسسات صحی مقرر گردیده است. پوهنوال ژواک تا مقطع ماستری تحصیل کرده است.

شماره تماس معاونیت موسسات صحی: 0744383431

Email Address: vc.medical@kums.edu.af