توامیت‌ها

توامیت‌های پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به دو بخشِ داخلی و خارجی تقسیم می‌شود:

الف) توامیت‌های داخلی

 • تفاهم‌نامه همکاری با وزارت محترم کار و امور اجتماعی در مورد ایجاد شیرخوارگاه و کودکستان‌های محلات کار؛
 • تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری با وزارت محترم تحصیلات عالی، وزارت محترم صحت عامه و پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در مورد استفاده از امکانات آموزشی متقابل جهت آموزش محصلان پوهنتون علوم طبی کابل در زمینه‌ آموزش محصلان قابلگی و نرسنگ جهت کار عملی در شفاخانه‌های مربوط وزارت صحت عامه؛
 • تفاهم‌نامه همکاری بین پوهنتون علوم طبی کابل و انجمن قابله‌های افغانستان؛
 • تفاهم‌نامه همکاری برنامه کارآموزی نقش زنان در حکومت برای محصلان اناث؛
 • تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل با انجمن قابله‌های افغانستان؛
 • تفاهم نامه همکاری پوهنتون علوم طبی کابل با ریاست خدمات طب عدلی وزارت صحت عامه؛
 • تفاهم نامه همکاری پوهنتون علوم طبی کابل با موسسه خدمات صحی آلمان(GMS) در بخش استفاده از امکانات آن‌ها برای محصلان کمیونتی کالج ترمیم سامان آلات طبی پوهنتون؛
 • تفاهم‌نامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا و انجمن افغان‌جرمن وایمر((WIEMER در مورد آموزش تلی‌میدیسن؛
 • تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا و پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل.
 • تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و موسسه تحصیلات عالی زاول.

ب) توامیت‌های خارجی

 • تفاهم‌نامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل، انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون (اووغنی 1) شهر کلرمونت فرانسه، شفاخانه کادری کلرمونت فرانسه در مورد اعزام استادان، محصلان و محققان افغان جهت ارتقای ظرفیت‌ علمی؛
 • تفاهم‌نامه پروژه بازسازی و ترمیم (ریستوراسیون) شفاخانه دوکتور رفقی بیگ اورگا پوهنتون علوم طبی کابل؛
 • تفاهم‌نامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون علوم پزشکی اصفهان جمهوری اسلامی ایران؛
 • تفاهم‌نامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل با پوهنتون علوم پزشکی تهران جمهوری اسلامی ایران؛
 • تفاهم‌نامه همکاری پوهنتون علوم طبی کابل با موسسه USWDP در حمایت از پوهنحی‌های ستوماتولوژی، نرسنگ و قابلگی و علوم متمم صحی؛
 • تفاهم‌نامه همکاری پوهنتون علوم طبی کابل با موسسه UNFPA؛
 • تفاهم‌نامه Erasmus plus در قسمت اعزام محصلان از طریق پروگرام Exchange students program؛
 • توامیت اکادمیک با پوهنتون Minnesota ایالات متحده امریکا که به همکاری اداره محترمUSWDP در بخش‌های ظرفیت‌سازی استادان پوهنحی‌های قابلگی، نرسنگ، علوم متمم صحی، انستیزی و تکنالوژی طبی؛
 • پروگرام Exchange محصلان و استادان بین پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون Santiago  De–Compostela کشور شاهی اسپانیا؛
 • تفاهم‌نامه دستورالعمل اداری بین وزارت تحصیلات عالی و کمپیوس فرانس جمهوری فرانسه؛
 • موافقت‌نامه همکاری، علمی و موافقت‌نامه تبادل محصلان پوهنتون علوم طبی کابل و مکتب عالی صحت عامه جمهوری فرانسه؛
 • تفاهم‌نامه پوهنتون علوم طبی کابل با پوهنتون لایدن (LUMC) کشور هالند؛
 • تفاهم‌نامه میان پوهنتون علوم طبی کابل، شفاخانه‌های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون «کلود برنارت لیون 1» و شفاخانه ملکی «لیون» فرانسه؛
 • تفاهمنامه همکاری با موسسه FHF
 • تفاهم‌نامه بین پوهنتون علوم طبی کابل و موسسه لکتوریا (Lectrio) کشور جرمنی در مورد پروگرام E Learning؛
 • تفاهم‌نامه همکاری بین پوهنتون علوم طبی کابل و موسسه بین‌المللی Health Net؛
 • تفاهم‌نامه پوهنتون علوم طبی کابل و Asia Foundation در مورد همکاری با فارغان پوهنحی صحت عامه؛
 • تفاهم‌نامه بین پوهنتون علوم طبی کابل و موسسه تحصیلات عالی چراغ در جهت تسریع اهداف والای پوهنتون‌ها به منظور ارتقای کیفیت علمی و اکادمیک.
 • تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه MCAN کشور هالند در مورد تطبیق برنامه  Upto date و E Learning