کتب و جزوه

 

 

شماره عناوین لینک ها برای دانلود
1 فارمکوکنیتیک در سریریات جهت دانلود اینجا کلیک نمیایید
2 تاثیرات متقابل دوایی جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
3 استعمال غیرمعقول ادویه جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
4 مثال های استفاده نامعقول ادویه جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
5 مراحل نسخه نویسی جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
6 مقدمه ورکشاپ استعمال معقول ادویه جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
7  منابع معلومات دوایی جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
8 امراض  ایتروجنیک و استفاده از ادویه در حالات خاص جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
9 رهنمود ادویه زرقی جهت دانلود اینجا کلیک نمایید
10 رهنمود رقیق سازی ادویه ضد میکروبی زرقی جهت دانلود اینجا کلیک نمایید