دیپارتمنت ها

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا در مجموع دارای پنجاه و سه (53) دیپارتمنت بوده که به تعداد (25)  آن کلینیکی و به تعداد (28) آن پاراکلینیکی بوده که در جدول ذیل نشان داده می شود:

 

۱. دیپارتمنت‌های پوهنحی طب

۲. دیپارتمنت‌های پوهنحی ستوماتولوژی

۳. دیپارتمنت‌های پوهنحی صحت عامه

انتانی

اورتوپیدی

داخله اطفال

نسایی ولادی

گوش و گلو

جراحی اطفال

جلدی

جراحی عصب

یورولوژی

اورتوپیدی

طب عدلی

فارمکولوژی

اناتومی

اندوکراینولوژی و هیماتولوژی

ایپدیمولوژی و احصایه

امراض قلبی وعایی و هضمی

جراحی صدری قلبی وعایی

صحت محیطی و حرفوی

جراحی عاجل

پریودنتولوژی

اداره صحت عامه

چشم

اورتودانسی

تعلیمات صحی و علوم رفتاری

السنه خارجی

داخله

امراض قلبی و تنفسی

توبرکلوز

جراحی

جراحی بطن

 

 

تغذی

 

 

۴. دیپارتمنت های پوهنحی علوم متمم صحی

۵. دیپارتمنت‌های پوهنحی نرسنگ و قابلگی

تکنالوژی طبی

اساسات نرسنگ

انستیزی

مهارت‌های نرسنگ

بیوشمی

نرسنگ کلینیکی

مایکروبیولوژی

تنظیم و وقایه نرسنگ

هستولوژی

فزیک

فزیولوژی

کیمیا

عقلی و عصبی

بیولوژی

کمپیوتر

ثقافت اسلامی

تکنالوژی طبی عالی

نیوناتولوژی

انستیزی

پتالوژی

آمریت کمیونتی کالج

قابلگی

 

مراقبت‌های جدی

 

صحت باروری