معاونیت علمی

معاونیت علمی دارای ریاست انکشاف تحصیلات طبی(EDC)، دیپارتمنت‌ها، آمریتها، مدیریت‌های عمومی و کمیته‌های 12 گانه است.

وظایف عمده و اساسی معاونیت علمی قرار ذیل است:

  1. رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر بهمنظور تحقق اهداف پلان‌شده؛
  2. طرح پالیسی‌های تعلیمی، آموزشی و تحقیقاتی برای استادان جهت معیاری‌ساختن امور تدریسی در پوهنتون؛
  3. نظارت از تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و مصوبات به‌منظور برآورده‌شدن اهداف مربوط به امور اکادمیک؛
  4. نظارت و رهنمایی امور مربوط به تقرر، انفکاک، انکشاف و ترفیعات علمی استادان؛
  5. کنترول و نظارت از تهیه کتب و مواد درسی برای پوهنحی‌ها غرض استفاده‌ی موثر محصلان مطابق معیارهای جهانی؛
  6. اجرای امور مربوط به عقد پروتوکول‌های اکادمیک با موسسات داخلی و خارجی؛
  7. وارسی منظم از پروسه درس‌های نظری و عملی استادان به‌منظور تطبیق پلان‌های تدریسی در پوهنحی‌ها؛
  8. رهنمایی و نظارت امور کنفرانس‌های علمی غرض ترفیع و ارتقای استادان؛
  9. کنترول و ارزیابی پرسونل مربوط به منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای بازدهی کاری.

Email Address: vc.academic@kums.edu.af