انستیتوت امراض صدری و قلبی وعایی

زمین انستیتیوت امراض صدری و قلبی وعایی در آغاز ملکیت شفاخانه کادری علی‌آباد بود که در سال 1384 مطابق با 2005 میلادی توسط یک نهاد خصوصی کشور انگلستان خریداری شد، سپس به نمایندگی کشور انگلستان دوکتور محمد نعیم عظیم که تابعیت انگلیس را داشت، برای مدت 99 سال با جانب دولت افغانستان عقد قرارداد کرده و در دو بلاک که یک بلاک آن در دو طبقه و بلاک دوم آن در سه طبقه اعمار گردید، بعد از ساخت و ساز، تحت نام «شفاخانه اکامیت» در عرصه خدمات صحی شروع به فعالیت کرد.

شفاخانه اکامیت با تجهیزات پیش‌رفته شامل ماشین سیتی‌اسکن، اکسری دیجیتل، BMD، التراسوندهای مدرن، تجهیزات لابراتواری مجهز و تجهیزات مکمل قلبی؛ شامل ماشین ایکو، ETT و هم‌چنان ماشین‌آلات و تجهیزاتLITHOTROPSY  و غیره وسایل طبی و غیر طبی با دوکتوران باتجربه داخلی و خارجی که یک شفاخانه خصوصی بود، به‌شکل کمپلکس عرضه خدمات صحی را در بخش‌های جراحی اورتوپیدی، گوش‌وگلو، چشم، نسایی ولادی، داخله اطفال و مریضان سراپا تا چندین سال انجام می‌داد.

در سال 1391 خورشیدی بنابر نیاز مبرم پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا و عقد قرارداد غیرعادلانه که با جانب کشور انگلستان صورت گرفته بود، از اثر تلاش‌های پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پیشین و هیئت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، پیرامون اعاده‌ آن به پوهنتون، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داد تا هیئتی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت‌های مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی و نماینده اداره امور، تحت ریاست وزارت امور شهرسازی موظف شده تا تعمیر و تجهیزات شفاخانه اکامیت را قیمت‌گذاری کرده و در اسرع وقت به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا گزارش دهند. در نتیجه مالک شفاخانه اکامیت دوکتور محمد نعیم عظیم موافقه کرد تا شفاخانه مذکور را در بدل مبلغ 4 میلیون دالر امریکایی به وزارت تحصیلات عالی به فروش برساند که بعد از طی مراحل قانونی ارگان‌های ذیربط کشور، شفاخانه مذکور به جانب پوهنتون اعاده گردید. پس از سپردن شفاخانه به پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، این شفاخانه تحت نام «انستیتیوت امراض قلبی» در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل و تحت ریاست دوکتور عصمت‌الله نایب‌خیل و با تقرر متخصصان با تجربه و کارمندان صحی و اداری در عرصه خدمات طبی و امراض قلبی طور رایگان شروع به فعالیت کرد.

در سال 1397 مبنی بر پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا و منظوری وزارت تحصیلات عالی انستیتیوت امراض قلبی به «انستیتیوت امراض صدری قلبی وعایی» تغییر نام داد.

اکنون این انستیتیوت صحی شامل دیپارتمنت‌های داخله قلبی اطفال و کاهلان، داخله صدری، جراحی قلبی، جراحی صدری و مرکز تشخیصیه قلبی شامل سیتی‌اسکن، ایکوکاردیوگرافی، التراسوند، ای‌تی‌تی، اکسری، ای‌سی‌جی، بی‌ام‌دی، مموگرافی، لابراتوار و دواخانه مجهز است.

انستیتیوت امراض صدری وقلبی وعایی در تشکیل منظور شده سال 1401 خویش 102 تن پرسونل که شامل متخصصین داخله قلبی، دوکتوران ترینی جراحی و داخله، متخصص ستی اسکن، دوکتوران انستیزی، لابرانت ها، تکنیشن های رادیولوژی، تکنیشن های انستیزی، فارمسست، پرسونل مسلکی نرسنگ، کارمندان اداری، کارمندان تخنیکی و خدماتی می‌باشد.

برعلاوه موارد فوق استادان دیپارتمنت جراحی صدر ی وقلبی وعایی که تشکیل آن مربوط بخش کادری پوهنتون می‌گردد نیز در این انستیتیوت اجرای وظیفه می نماید.

بست ریاست و سرطبابت این انستیتیوت شامل تشکیل بست‌های کادری پوهنتون بوده که محترم داکتر عبدالکبیر منحیث رئیس و محترم پوهنیار دوکتور احمد فواد وردک منحیث سرطبیب این انستیتیوت اجرای وظیفه می‌نماید.

همچنان شایان ذکر است کار ها و تغیرات ذیل در سطح انستیتیوت بعمل آمد است:

 1. اجرای عملیات‌های باز و بسته قلبی
 2. تجهیز لابراتوار با وسایل و معاینات پیشرفته
 3. تجهیز بخش سرویس داخل بستر شفاخانه با وسایل پیشرفته
 4. تجهیز ICU با اتاق مراقبت های جدی
 5. تنظیم و تجهیز صنف درسی برای محصلین
 6. ارتقای انستیتیوت از 35 به 50 بستر
 7. تنظیم شعبه عاجل در سطح شفاخانه
 8. ترتیب و تنظیم پلان استراتیژیک شفاخانه برای مدت 5 سال
 9. تنظیم یک اتاق با تمام تجهیزات در بخش تضمین کیفیت
 10. برگزاری کنفرانس های علمی در سطح شفاخانه بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان
 11. معرفی چندین تن دوکتوران به شفاخانه های مختلف جهت ارتقای ظرفیت بخش مسلکی این انستیتیوت.

آدرس های ارتباطی: 0202511838

Email Address:heartinstitute@kums.edu.af