برنامه کامیونتی کالج

آمریت کمیونتی کالج و ترمیم تجهیزات طبی

این آمریت در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل در سال 1395 ایجاد در تفاهم با پوهنتون علوم طبی کابل، پوهنتون پلیتخنیک کابل، برنامه حمایت و انکشاف نیروی بشری(HEDP)، موسسه USWDP با همکاری مالی اداری بین‌المللی انکشافی امریکا(USAID) و کالج اسپوکن امریکا فعالیت می نماید.

هدف اساسی ایجاد این کالج، آموزش شیوه‌های ترمیم وسایل تخنیکی طبی و الکترونیکی نهادهای صحی کشور می‌باشد. در قسمت تدوین کریکولم دروس نظری و عملی آن پوهنتون علوم طبی کابل، پوهنتون پلی‌تخنیک کابل، کالج اسپوکن امریکا مشترکاً بذل مساعی مشترک نموده‌اند.

اولین دور فارغان آن شامل 35 تن بوده که 5 تن آن را طبقه اناث تشکیل می داد. دوره تحصیل در این کالج مدت دونیم سال بوده که امتحان شمولیت آن، از طریق ریاست‌های پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون پولی‌تخنیک کابل به همکاری اداره ملی امتحانات سال یک بار اخذ می‌گردد. بعد از شمولیت و سپری‌نمودن این مدت، یک محصل موفق به کسب Association Degree می‌باشد.

این آمریت دارای دو صنف درسی، لابراتوار ترمیم و تجهیزات طبی، لابراتوار تخنیکی الکترونیکی و اتاق‌های جلسات و اداری می‌باشد.

این آمریت اکنون دارای 10 استاد و 3 نفر کارمند اداری می‌باشد. در حال حاضر در این کالج 70 تن محصل مصروف آموزش اند.

فیس، تقسم اوقات و مدت برنامه کمیونتی کالچ                           

مدت پروگرام دونیم سال  
سمستر ها 5  
مدت سمستر 16 هفته  
مجموعه ساعات کریدت 74 ساعت کریدت  

زمان

روز

ساعت هاا

شنبه تا چهارشنبه

4:30 بعد از ظهر الی 7:30 بعد از ظهر 

فیس تدریس 10000 افغانی فی سمستر  
فیس مجموعی پروگرام 50000 افغانی  

 

نصاب برنامه آمریت کمیونتی کالج تکنالوژی و ترمیم تجهیزات طبی

  اساسات پروگرام های کمیپوتر   لکترونیکی جامد
  جریان مستقیم برق/موجود   وسایل خطی/ وسایل الکترونیکی
  جریان برق متناوب   لابراتوارهای وسایل خطی و حالت الکترونیکی جامد

سمستر اول

لابراتوار های مستقیم و متناوب

سمستر دوم

ریاضیات تخنیکی

  ریاضیات تخنیکی   کمپیوتر
  کمپیوتر   لسان انگلیسی
  سان انگلیسی   ثقافت
  الکترونیک دیجیتالی   اساسات اناتومی و فزیولوژی
  لابراتوارهای الکترونیک دیجیتالی   پیدا نمودن و از بین بردن مشکلات وسایل طبی

سمستر سوم

یاداشت‌های تخنیکی

سمستر چهار

رضایت در خدمات صحی

  ارایه راپورهای تخنیکی  
مایکرو پروسیجر  
  شبکه عامل سیستم کمپیوتر   وسایل طبی 1
  صول اخلاق طبابت   مهارت های ارتباطات
  لسان انگلیسی   لسان انگلیسی
  ثقافت اسلامی   ثقافت اسلامی

 

 

سمستر پنج

آموزش کار(کار عملی)

بست این آمریت رتبه سوم و کادری بوده، در راس آن پوهنمل پشتنه بنایی استاد دیپارتمنت مدیکل فزیک پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا قرار دارد. استاد بنایی تا مقطع ماستری تحصیل کرده‌است.

شماره تماس کمیونتی کالج: 0744115311