پروگرام ماستری

پروگرام ماستری صحت عامه

پوهنتون طبی کابل به حیث یگانه مرجع  تربیه دوکتوران در افغانستان همواره کوشیده است تا زمینه را برای ارتقأ دانش و مهارت های دوکتوران مساعد سازد. سال ها قبل پوهنتون طبی کابل زمینهپروگرام تخصص را در رشته های اختصاصی معالجی برای دوکتوران در شفاخانه های تدریسی مساعد ساخت تا از یک طرف مهارت های مسلکی دوکتوران افزوده شود و از طرف دیگر برای مردم خدمات صحی با کیفیت ارایه گردد.

برعلاوه بخش معالجه؛ یکی از بخش های مهم دیگر صحت همانا بخش طب وقایوی یا صحت عامه می باشد که بیشتر در راستای بهبود صحت مردم در سطح جامعه تمرکز دارد. اما متاسفانه از سبب عدم موجودیت ظرفیتهای لازم در این بخش توجه کمتری و فقط در طی چند سال اخیر تعدادی از دوکتوران توانستند جهت پروگرام ماستری صحت عامه به خارج از کشور به تحصیلات خویش بپردازند که البته این شرایط برای  دوکتوران دیگری که مشتاق ارتقا دانش خویش در عرصه صحت عامه بود، مساعد نمی گردید. بنابراین پوهنتون طبی کابل با استفاده از توانایی ها و ظرفیت های موجود و در مطابقت با لایحه ماستری وزارت تحصیلات عالی؛  تلاشبرای ایجاد برنامه ماستری صحت عامه را در پوهنتون طبی کابل آغاز کرد.

رسالت عمده پروگرام ماستری صحت عامه؛ ارتقای دانش و بلند بردن مهارت های کارمندان در  عرضه پالیسی ، اداره و مدیریت صحت عامه می باشد.این پروگرام کارمندان صحت عامه را قادر خواهند ساخت تا در روشنی واقعیت ها؛ پالیسی، استراتیژی  صحت عامه را جهت بهبود صحت افغانان طرح ریزی نمایند. در طی این پروگرام؛ مستفیدین به روش های مختلف جمع آوری ارقام صحی،اولویت بندی مشکلات صحی ، طرح مطالعات تحقیقی مختلف ، ترویج صحت عامه، نظارت و ارزیابی برنامه های صحی ، ترویج فرهنگ استفاده از ارقام و طرح برنامه موثر و مثمر آشنایی حاصل خواهند نمود و دانش آموخته را در عمل پیاده خواهد کرد.

اهداف عمده دیگر ایجاد این برنامه قرار ذیل است:

·     استفاده از ظرفیت های موجود جهت تربیه دوکتوران در رشته ماستر صحت عامه

·     ایجاد زمینه برای تحصیلات فوق لیسانس در داخل کشور که در نتیجه از هزینه های سفر برای اخذ ماستری در خارج از کشور بصورت قابل ملاحظه کاهش می یابد.

·     ایجاد زمینه تحصیل در رشته ماستری صحت عامه برای آن عده از دوکتورانی که زمینه سفر به خارج از کشور را ندارند.

·     افزایش توانایی نزد دوکتوران در بخش صحت عامه, تا فارغین این برنامه بتوانند  در راستای  مختلف از جمله تعلیمات صحی، صحت محیطی، صحت طفل و مادر، جلوگیری از امراض ساری، کنترول امراض غیر ساری مزمن، تدوین پالیسی ها و پروگرامهای  ضروری برای ارتقا بهبود صحت در کشور سهم ارزنده را ایفا نمایند.

این برنامه طوری طرح گردیده است تا شاملین آن بتوانند ظرفیت های کاری و مسلکی خویش را ارتقا دهند. این برنامه شامل میتود های مختلف تدریسی شده و تمرکز بیشتر به اشتراک شاملین این پروگرام مبذول گردیده است. به همین گونه در طرح این برنامه کوشش گردیده است تا برای افزایش دانش و مهارت های هرچه بیشتر شاملین کورس از تجارب نهاد های مختلفه صحت عامه استفاده گردد.

پروگرام ماستری صحت عامه برای اولین بار در 27 اسد سال 1392 بطور رسمی توسط وزیر تحصیلات عالی در پوهنتون طبی کابل با همکاری سازمان صحی جهان افتتاح گردید.

جریان تدریس برنامه ماستری صحت عامه تحت نظر کمیته ماستری در سطح پوهنتون و پوهنحی قرار داشته و همواره این کمیته ها برای بهتر شدن این برنامه کوشیده اند.

دروس برنامه ماستری صحت  عامه مطابق به لایحه وزارت تحصیلات عالی ، بعد از وقت رسمی تدریس می گردد.

متقاضیان پروگرام ماستری صحت عامه بعد از خانه پری فورم ماستریو تکمیل نمودن معیارات؛امتحان شمولیت را سپری کرده، افرادی که موفق به کسب بلندترین نمرات می گردند شامل پروگرام ماستری میشود.

دروس با استفاده از power point ، فلیب چارت ها و white board برای محصلین کورس توسط استادان بخش ارایه می گردد.همچنان در جریان دروسماستری صحت عامه، از متخصصین به شکل Guest Lecturer دعوت  به عمل می آید تا برای محصلین لکچر ارائه نمایند.

ارزیابی محصلین توسط assignment ها ( توسط استادان کورس درجریان برای محصلین داده می شود) و  امتحان نهایی صورت می گیرد.جریان دروس کورس بصورت متداوم توسط کمیته ماستری ئ هیئت رهبری پوهنتون طبی کابل مورد بررسی قرار می گیرد.

برنامه ماستری صحت عامه در پوهنتون طبی کابل رایگان نبوده و فیس به شکل سمستر وار به اساس لایحه وزارت تحصیلات عالی از محصلین اخذ می گردد.

 

ریفرینس امتحان شمولیت برنامه ماستری صحت عامه 1399  

لیست منابع امتحان شمولیت در برنامه تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا