ریاست انکشاف تحصیلات طبی(EDC)

ریاست انکشاف تحصیلات طبی(EDC) پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

برنامه اکمال تخصص برای نخستین‌بار در چوکات پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار که تحت قیمومیت‌(filial) پوهنحی طب کابل بود، ایجاد گردید که در آن زمان، استادان پوهنحی طب کابل برای پیشبرد تدریس محصلان پوهنحی طب ننگرهار و اکمال تخصص همه‌روزه مطابق با تقسیم‌اوقات معین رفت و آمد می‌نمودند.

بعد از تحولات چندین ساله در کشور، تمام امور این برنامه بنابر لزودم‌دید مقامات ذی‌صلاح، به پوهنحی طب کابل واگذار گردید که واجدین شرایط بعد از سپری‌نمودن یک امتحان اختصاصی، شامل این برنامه می‌گردیدند. بعد از ارتقای پوهنحی طب کابل به انستیتوت دولتی طب کابل، در سال 1366 یک ریاست تحت عنوان ریاست انکشاف تحصیلات طبی در چوکات این انستیتوت ایجاد گردیده که اولین رییس آن پوهندوی دوکتور نجیب‌الله فریدون یک تن از استادان دیپارتمنت پتالوژی بود که این ریاست در آن زمان شامل برنامه‌های انکشافی سازمان صحی جهان با کود A004 نیز گردید.

این برنامه الی اکنون در چوکات ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به پیش برده می‌شود.

وظایف عمده‌ی ریاست انکشاف تحصیلات طبی، پیشبرد برنامه‌های ماستری، تنظیم و مدیریت برنامه اکمال تخصص و نیز همکاری در قسمت بازنگری کریکولم‌های پوهنحی‌‌های پوهنتون علوم طبی کابل ‌ابوعلی ابن‌سینا می‌باشد.

این ریاست اکنون دارای یک اتاق اسکی‌استیشن برای دروس مشاهدوی محصلان و یک سالون بزرگ اسکیل‌لب جهت کارهای عملی محصلان این پوهنتون بوده که اسکیل‌لب مذکور در زمستان سال 1397 افتتاح و بهره‌برداری شد.

هم‌چنان این ریاست دارای دو کمیته‌های PBL و CBL بوده که کمیته‌های متذکره به‌نام‌هایProblem Beas learning  و Case Beas learning یاد می‌شوند و جهت حل مشلات اساسی محصلان در بین خودشان به شکل گروپ‌وار تحت نظارت استادان پیش برده می‌شود. اکنون این ریاست دارای 9 تن پرسونل می‌باشد.

اکنون در راس ریاست انکشاف تحصیلات طبی(EDC)، پوهاند دوکتور محمد فرید برنایار قرار داشته که ایشان در سال 1396 براساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به عنوان رییس این بخش تعیین گردیده است. برنایار تا مقطع ماستری تحصیل کرده‌است.

شماره تماس پوهاند برنایار: 0799316470

شماره تماس دفتر: 0744383138

Email Address: edc@kums.edu.af