​​​​​​​معاونیت امور محصلان

معاونیت امور محصلان منحیث نخستین مرجع برای برقراری تماس محصلان با اداره پوهنتون است. هم‌چنان نهادهای اکادمیک تمام فعالیت‌های خود را بر تولید و عرضه دانش برای محصلان استوار می‌سازند. محور تمام عملکردها در نهادهای تحصیلی در جهت رشد و انکشاف استعداد‌های محصلان می‌چرخد. بنابر این معاونیت امور محصلان به عنوان نظارت‌کننده و طراح پالیسی‌های مربوط به تمام امور محصلان بوده و در پوهنتون‌ها از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، تمام عواملی که موفقیت محصل را تضمین می‌کند، در قدم اول وابسته به فعالیت‌های اثربخش معاونیت امور محصلان می‌باشد.

معاونیت امور محصلان وظایف خود را در قالب یک کمیسیون تدریسی، دو آمریت، چهار کمیته‌ مختلف انجام می‌دهد.

دیدگاه

معاونیت امور محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا قصد دارد تا به‌عنوان یکی از معاونیت‌های مهم این پوهنتون، از طریق ایجاد محیط مناسب جهت ارتقای سویه‌های علمی، مسلکی و شگوفایی استعدادهای نهفته نسل جوان این پوهنتون مطرح شود. محصلان ما بایست منحیث جوانان مومن، متعهد و ارزشمند در امور آموزش با ابتکار و پشتکار خستگی‌ناپذیر توام با مشارکت فعال در امور به درستی تبارز نمایند.

رسالت

معاونیت امور محصلان ماموریت دارد تا با استفاده از نظریات صاحب‌نظران و متخصصان مجرب مسلکی و توانمندی استادان نخبه، مشارکت محصلان و منظمه‌های محصلان را در ارایه خدمات درسی و پوهنتونی هموار نموده و از همین طریق به شگوفایی استعدادهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی محصلان بپردازد. تربیت محصلان با انگیزه‌ی تحصیل و خدمت و فراهم‌سازی محیط مناسب و مصون از نظر علمی و روانی با همکاری دفاتر خدمات اداری.

ارزش‌ها

 • تعهد و تخصص علمی و مسلکی
 • تمرکز زدایی در امور
 • بر طرف‌سازی فعالیت‌های موازی
 • مشارکت محصلان و انجمن‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی
 • ایجاد روحیه وطن‌دوستی و عرضه خدمات بدون تعصب
 • ارتقای شرایط اخلاقی، دینی و فرهنگی محصلان

اهداف

ایجاد سیستم حکومت‌داری و مدیریت امور محصلان

بهبود زمینه‌های تدریسی

بهبود امور تسهیلی و رفاهی

فعالیت‌های عمده معاونیت امور محصلان

 • نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم‌ها، ترانسکرپت‌ها، نتایج امتحانات و توزیع کارت‌های هویت برای محصلان؛
 • نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان؛
 • نظارت از تامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلان؛
 • نظارت از امور محصلان غرض شمولیت در پوهنحی‌ها، لیلیه‌ها و اجرای امور بدل اعاشه محصلان؛
 • وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان؛
 • نظارت و رهنمایی از امور مربوط به توزیع اتاق‌های درسی جهت تدریس به موقع محصلان در پوهنحی‌ها؛
 • نظارت و کنترول از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات‌ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در پوهنحی ها؛
 • همکاری و رهنمایی سیستماتیک با کمیته محصلان ممتاز به منظور معرفی آن‌ها به برنامه‌های تحصیلی در کشورهای خارجی؛
 • همکاری و رهنمایی با شورای فرهنگی پوهنتون جهت عرضه بهتر فعالیت‌های اجتماعی محصلان؛
 • کنترول و نظارت از ترتیب جداول نتایج و فراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی و خصوصی؛
 • سازماندهی و مراقبت از تدویر کنفرانس‌های علمی و سیمینارهای محصلان در پوهنحی‌های مربوط و امتحانات دولتی فارغ‌التحصیلان.

Email Address: