شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی

شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی در ماه سرطان سال 1386 هجری شمسی افتتاح گردیده. این شفاخانه اهداف و استراتیژی پوهنحئی طب دندان پوهنتون علوم طبی کابل را برای اصول نتایج مطلوب تطبیق و عملی مینماید. شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی دارای  دو دسیپلین داخله ستوماتولوژی و جراحی ستوماتولوژی که  شامل دیپارتمنت  داخله ستوماتولوژی ، پریودنتولوژی و اطفال ستوماتولوژی بوده .

دسیپلین جراحی ستوماتولوژی شامل دیپارتمنت جراحی ستوماتولوژی پروستودنتیکس و اورتودنسی است

همچنان بخش رادیولوژی دندان شامل اکسری پری اپیکال  و OPG می باشد.

شعبه لابراتوار ساخت دندان شامل پروتیز دندان میباشد .

•شعبه سنتر سپلای تعقیم کلیه وسایل جهت وقایه از انتان

شعبه عملیات خانه جراحی وجه .وظایف و مکلفیت ها ی شفاخانه سوتومالوژی

 

به صورت عموم مسؤلیت اداره و رهبری کارکنان خویش را به عهده دارد وظایف و فعالیت های آتی را به صورت مشخص انجام میدهد.

تطبیق قانون و مقررات – فرمان – حکم – لوایح – طرزالعمل – رهنمود ها – تدویر کنفرانس ها – شرکت در جلسات پوهنتون و کنفرانسهای علمی و تحقیقی .

عملکرد برمبنی تصاویب شورای علمی – تصاویب بورد اجرائیوی و سایر هدایات مطابق اهداف اداره پوهنتون طی کابل در راستای رشد و ارتقای سطح علمی و مسلکی استادان ،محصلان ، ستاژران ، دوکتوران ترینی وظایف عمده شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی .

حصول نتایج مطلوب از تلاش بخش های مربوط فنی و سیستم اداری منسجم و هماهنگ از وظایف این نهاد است.

کارهای علمی و تحقیقی در سطح شفاخانه و تصامیم اکادمیک برای اعضای کادر علمی دیپارتمنت های مربوط و فراهم ساختن زمینه برای اجرای آن

تعین و تدویر کنفرانس های علمی توسط اساتید ،دوکتوران ترینی وستاژران دیپارتمنت های مختلفه برای رشد ارتقای سطح علمی ومسلکی .

نظارت و کنترول از اجراات دوکتوران ترینی و میتودهای تدریس عملی برای ستاژران و محصلان  ستوماتولوژی.

عرضه خدمات صحی موثر وبا کیفیت در بخش های مختلف ستوماتولوژی برای مریضان.

در سرطان سال 1392 به اثر سعی و تلاش آمریت شفاخانه تدریسی و ریاست پوهنتون علوم  طبی کابل

مطابق استراتیژی ملی و اداره طبق پلان انکشافی فعالیت های ذیل صورت گرفت:

ایجاد سرویس جراحی وجه فک در شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی با داشتن 6 بستر برای مریضان وجه فک و نوکریوال 24 ساعته .

آ غا زپروگرام تخصص  بتا ریخ 25/12/1392  صورت گرفت.

برای رشد استعداد محصلان جوان و فارغان جوان نهاد دوکتوران جوان  ورزیده کارآگاه عازق ستوماتولوژی در جامعه پزشکی وطن عزیز تقدیم مینماید.

فعالیت تمام  بخش های بصورت هفته وار جمع آوری و به مقام ریاست پوهنتون طبی کابل در جلسه بورد اجرائیوی ارایه میگردد.

معرفی مختصر دیپارتمنت Prosthodontic :

دیپارتمنت پروستودونتیکس از جمله دیپارتمنت های اختصاصی پوهنحی ستوماتولوژی بوده که شامل چهارده کریدیت درهفت سمستر تدریس می باشد که از صنف دوم سمستر دوم آغاز می یابد و الی سمستر دوم صنف چهارم ادامه می یابد و شامل هشت هفته دوره ستاژ برای داکتر ستاژران می باشد.

اساتید بزرگوار که تهداب گذار دیپارتمنت بودند عبارتند از پوهنمل داکتر عبدالحمید روفی، داکتر فوت داکتر کشور آلمان که در بخش انکشاف و پیشرفت طبابت ستوماتولوژی افغانستان خدمات شایان نموده است، می باشند  .

دیپارتمنت پروستودونتیکس در عرصه تدریس

سمستر اول اساسات پروستودونتیکس یک کریدیت نظری یک کریدیت عملی

سمستر دوم  وسوم Partial fixed prosthesis دوکریدیت نظری دو کریدیت عملی

سمستر چهارم وپنجم Partial removable prosthesis دو کریدیت نظری دو کریدیت عملی

سمستر ششم وهفتم Complete denture دوکریدیت نظری دو کریدیت عملی

در این دیپارتمنت چهار تن اساتید مصروف تدریس می باشند

پوهندوی داکتر محمد بشیر "نجابی"

پوهنمل دکتورس آمنه "غوریانی"

پوهیالی دکتورس تمنا "برکتی"

پوهیالی دکتورس مینه "یعقوبی"

در بخش معالجوی دیپارتمنت پروستودنتیکس

ساختن دندان مصنوعی کامل

ساخت دندان مصنوعی به قسم صورت پارشیال

ترمیم دندان مصنوعی

-استر نمودن دندان ها مصنوعی

در بخش ستاژ داکتر ستاژران

اساتید دیپارتمنت با داکتر ستاژران همکاری همه جانبه نموده و تحت نظر ایشان داکتر ستاژران مریضان که جهت ساخت دندان به شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی مراجعه می نمایند تداوی میگردند

در بخش تخصص داکتران ترینی

استادان با استفاده از Log Book قبلا تهیه شده همکاری جدی می نمایند.

معرفی مختصر از دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی (Operative Dentistry &Endodonrics)

دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی یکی از دیپارتمنت های پوهنحی ستوماتولوژی بوده که سه مضمون را تحت عنوان دندانپزشکی ترمیمی(Operative Dentistry)، اندودنتیک(Endodontics) و Oral Medicine تدریس می نماید.

استادان این دپیارتمنت برعلاوه تدریس برای محصلان ستوماتولوژی پرگرام تخصص را نیز برای دوکتوران ترینی به پیش می برند .

در دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی فعلا 6تن از اساتید هریک:

- پوهندوی دوکتور محمد عثمان (ریاض)

پوهندوی دوکتور محمد هاشم(طاهری)

- پوهندوی دوکتورس راضیه (ربی زاده)

- پوهیالی دوکتورس حسنیه (عظیم)

- پوهیالی دوکتور محمد حارث (طاهری)

- پوهیالی علی میثم      (اشراقی)

که مصروف تدریس محصلان صنوف مختلفه یعنی دوم، سوم، چهارم و دوره ستاژ در بخش های عملی و نظری می باشند.

معرفی مختصر دیپارتمنت Periodontics :

دیپارتمنت پریودونتیکس از جمله دیپارتمنت های اختصاصی پوهنحی ستوماتولوژی بوده که به بررسی، تشخیص و تداوی امراض انساج احاطه کننده دندان می باشد که در صنف چهارم برای دو سمستر تدریس می شود(در نصاب جدید درسی شامل سه سمستر می باشد) و شامل شش هفته دوره ستاژ برای داکتر ستاژر می باشد

پوهندوی دکتور ولید "نجرابی تهداب گذار دیپارتمنت است.

دیپارتمنت پریودونتیکس در عرصه تدریس فعالیت های ذیل انجام میدهد:

سمستر اول اناتومی نارمل پریودنشیوم، اساسات پریودنتولوژی و امراض بیره یک کریدت نظری یک کریدت عملی

سمستر دوم امراض پریودنتال و تداوی های امراض پریودنتال یک کریدیت نظری یک کریدیت عملی می باشد.

در این دیپارتمنت سه تن اساتید مصروف تدریس می باشند.

پوهندوی دوکتور عبد الولید "نجرابی"

پوهیالی دکتورس حسینه "شاداب"

پوهیالی دکتورس سعدیه " احمدی"

در بخش معالجوی دیپارتمنت پریودنتکس فعالیت های ذیل انجام میدهد.

شخیص و تداوی امراض پریودنتال .

برداشتن پلک و کلکولس Scaling and Root planning.

تداوی های جراحی پریودنتال شامل تداوی افزایش حجم بیره و برداشتن کتلات بیره ای .

در بخش تخصص داکتران ترینی شامل دو تن ترینی می باشد

داکتر روح الله ابراهیم خیل سال چهارم تریننگ

داکتر ملالی معصومی سال دوم تریننگ

استادان با استفاده از Log Book قبلا تهیه شده با دوکتوران ترینی همکاری جدی می نمایند.

دیپارتمنت اطفال ستوماتولوژی

دیپارتمنت اطفال ستوماتولوژی در سال 1357 در چوکات پوهنتون طبی کابل منحیث یک مضمون شروع به فعالیت نمود که بعداً در اثر توجه هیت رهبری پوهنتون طبی کابل در 1390 منحیث دیپارتمنت شناخته شد.

امور این دیپارتمنت قبلاً توسط دوتن از استادان هر یک پوهندوی دوکتور احسان الله ناصری و پوهنمل دوکتور سید شعیب غفاری پیش برده می شد. در سال 1391 دوتن استادان جوان هر یک  پوهیالی دوکتور مرغنا الیاس خیل و پوهیالی دوکتور محمد آصف صدیقی بعد از سپری نمودن امتحان کادر شامل این دیپارتمنت گردیدند.

دیپارتمنت ستوماتولوژی اطفال pediatric dentistry  یکی از شاخه های مهم ستوماتولوژی بوده که به تدریس پروگرام های وقایوی و معالجوی امراض دهن و دندان اطفال از زمان تولد الی دوره بلوغیت می پردازد. این دیپارتمنت دارای سه سمستر لکچر بوده از صنف سوم آغاز می یابد. هکذا دیپارتمنت متذکره پروگرام دو ماهه برای آموزش کارهای عملی دوره ستاژ محصلان ستوماتولوژی دارا می باشد .

اهداف دیپارتمنت اطفال ستوماتولوژی

1-آموزش داکتران جوان در راستای وقایه و تداوی امراض دهن و دندان اطفال بشکل نظری و عملی

2-آموزش مراجعین شفاخانه در زمینه وقایه و محافظت دندان های اطفال ایشان

3- فراهم نمودن زمینه یادگیری خودی برای محصلان عزیز پوهنحی ستوماتولوژی

4- پیشبرد امور علمی و تخصصی ترینی های دیپار نمنت .

5-عرضه خدمات معالجوی مریضان اطفال.

معرفی مختصر دیپارتمنت جراحی ستوماتولوژی:

دیپارتمنت جراحی از جمله دیپارتمنت های اختصاصی پوهنحی ستوماتولوژی بوده که شامل چهار سمستر تدریس می باشد که از صنف دوم سمستر دوم آغاز می یابد و الی سمستراول صنف چهارم ادامه می یابد و شامل هشت هفته دوره ستاژ برای داکتر ستاژران می باشد.

اساتید بزرگوار که تهداب گذار این دیپارتمنت بودند عبارتند از پوهندوی دوکتوررسته داکتر فوت آلمانی،دوکتور حبیب نذیری، دوکتور سخی صدیقی، که در بخش انکشاف و پیشرفت طبابت ستوماتولوژی افغانستان خدمات شایان نموده است، می باشند.

دیپارتمنت جراحی در عرصه تدریس:

سمستر دوم  صنف دوم  انستیزی موضعی و پروسیجر های جراحی  صغیره جوف دهن یک کریدیت نظری یک کریدیت عملی

سمستر اول صنف سوم ترضیضات و انتانات نواحی وجه دو کریدیت نظری یک کریدیت عملی

سمستر دوم صنف سوم تومور ها و سیست های نواحی وجه ،جراحی قبل از پروتیز، لب چاک و کام چاک ، تراجمینل نیورالجیا یک کریدیت نظری یک کریدیت عملی

سمستر اول صنف چهارم  امراض غدوات لعابیه ، تشوشات مفصل صدغی فکی، امپلنت دندانی ، جراحی ارتوگنیتیک  یک کریدیت نظری یک کریدیت عملی

در این دیپارتمنت پنج  تن اساتید مصروف تدریس می باشند.

پوهنمل دوکتور نور احمد شاه نور

پوهنوال دوکتور ایمل شکیب

پوهنیار دوکتور شکیب ثبات

پوهنیار دوکتور نصرالله رستاقی

پوهیالی دوکتورس الهه سمیه غفاری

در بخش معالجوی دیپارتمنت پروستودنتیکس

کشیدن دندان ها

برداشتن کتلات  نواحی وجه فک

تداوی ترضیضات نواحی وجه

پروسیجر های جراحی صغیره جوف دهن

تداوی انتانات نواحی وجه

خدمات شفاخانه

در بخش معالجوی دیپارتمنت پروستودنتیکس

ساختن دندان مصنوعی کامل

ساخت دندان مصنوعی به قسم صورت پارشیال

ترمیم دندان مصنوعی

-استر نمودن دندان ها مصنوعی

در بخش معالجوی دیپارتمنت پریودنتکس فعالیت های ذیل انجام میدهد.

شخیص و تداوی امراض پریودنتال .

برداشتن پلک و کلکولس Scaling and Root planning.

تداوی های جراحی پریودنتال شامل تداوی افزایش حجم بیره و برداشتن کتلات بیره ای .

در بخش معالجوی دیپارتمنت پروستودنتیکس

کشیدن دندان ها

برداشتن کتلات  نواحی وجه فک

تداوی ترضیضات نواحی وجه

پروسیجر های جراحی صغیره جوف دهن

تداوی انتانات نواحی وجه

بست این شفاخانه رتبه سوم بوده که در راس آن دوکتور ذبیح الله شینواری قرار دارد. دوکتور شینواری در سال 1400 بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به عنوان آمر شفاخانه ستوماتولوژی تعین گردیده است. دوکتور شینواری تا مقطع لیسانس تحصیل کرده است.

تماس باشفاخانه:

شماره تماس : 0744115411

Email Add :Stomatology-teachinghosp@kums.edu.af