شفاخانه نسایی ولادی شهر آرا

تاریخچه و معلومات مختصرشفاخانه تدریسی نسایی ولادی

دیپارتمنت نسایی ولادی پوهنتون علوم طبی کابل ازبدو تأسیس پوهنځی طب کابل ایجاد وبر علاوه تدریس و ستاژ محصلان، عرضه خدمات صحی نیز شامل برنامه کاری آن بوده است. این شفاخانه برای مدت طولانی در چوکات موسسات صحی علی آباد در معاینه خانه مرکزی وقت جای گزین بود. بعد از تحولات 7 ثور 1357، درتشکیل انستیتوت دولتی طب مصروف تدریس و پیش برد ستاژ محصلان  بوده ودر همه شفاخانه های نسایی ولادی استادان طب فعالیت داشتند، مانند شفاخانه رابعه بلخی و ملالی زیژنتون. بعد از آن که بخش داخله شفاخانه کادری علی آباد از منطقه شهر آرا به تعمیر جدید که اکنون در ساحه علی آباد موقعیت دارد، انتقال نمود، دیپارتمنت نسایی ولادی به سطح کلینیک تدریسی در شهرآرا جای گزین وخدمات آن به شکل ابدایی ارائه می گردید تا اینکه از اثر کوشش‌های مسولین قبلی پوهنتون علوم طبی کابل، کلینیک تدریسی نسایی ولادی شهر آرا به تاریخ 24 حوت 1392 بعد از تجهیز توسط تیم صحی نیروهای آیساف وترمیم مجدد آن توسط پوهنتون، درسطح کلینیک افتتاح  و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این کلینیک در سال 1393 به شکل رسمی شروع به فعالیت نموده و اولین مرکز نسایی ولادی تدریسی در کشور بود که در چارچوب پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" فعالیت می‌نمود ، تا اینکه در سال 1399 رسماً از کلینیک به شفاخانه تدریسی نسایی ولادی به ظرفیت 40 بستر ارتقا نمود، وفعلاً دارای 30 بستر فعال می‌باشد، که خدمات عمده آن قرار ذیل است:

  • بخش اکادمیک(برنامه تخصص، کارهای عملی وتدریس محصلان صنوف چهارم وپنجم طب، محصلان نرسنگ وقابلگی وستاژران)
  • معاینه مریضان سراپا
  • بخش لابر اتوار
  • مریضان داخل بستر
  • عملیاتهای تخصصی
  • بخش واکسین
  • بخش تنظیم خانواده
  • بخش نوزادان

بر اساس تشکیل سال 1401 مجموعاً 100 نفر پرسونل مسلکی، اداری و خدماتی در چوکات این شفاخانه شامل می باشند، که از آن جمله ریاست شفاخانه، تعداد 9 نفر استادان کادری نسایی ولادی، 11 نفر متخصین، 16 نفر دوکتوران ترینی، 22 نفر سرپرستار نرس وقابله،  11 تن بخش های انستیزی، لابراتوار فارمسست داکتر داخله و واکسیناتور تعداد 9 نفر بخش اداری وتعداد 21 نفر اجیر وکارکن خدماتی می‌باشد.

در این شفانه خدمات برای مریضان ولادی نسایی و نوزادان وتدریس محصلان صنوف چهارم و پنجم طب، محصلان نرسنگ و قابلگی ودوکتوران ستاژیر صورت می گیرد. برنامه تخصص عملاً در این شفاخانه جریان دارد.

بست این شفاخانه رتبه دوم بوده رییس آن خانم داکتر آرین ایوب می‌باشد، داکتر آرین درسال 1400 براساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به حیث رییس این شفاخانه تعیین گردیده است.

شماره تماس :      0744767571

ایمیل آدرس : shahrarahospital@kums.edu.af