تاریخچه و دیدگاه

دیدگاه

پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » متوقع است! تا از طریق نوآوری مستمر در آموزش، تحقیق، خلاقیت و کارآفرینی در پهلوی تاثیرگذاری بنیادی، بالای صحت عامه منحیث یک نهاد معتبر علمی در سطح ملی و بین المللی مطرح باشد!

مأموریت

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا به عنوان یک پوهنتون با اعتبار ملی با استفاده از کادرهای ورزیده خویش و با بهره‌گیری از تکنالوژی‌های جدید به نوآوری در آموزش و پرورش علوم طبی، رشد و توسعه فرهنگ تحقیقات علمی، تقویه روحیه هم‌کاری میان دیپارتمنت‌ها، پوهنځیها، موسسات صحی پوهنتون و سایر نهادهای اکادمیک طبی کشور، تعهد و تلاش متداوم جهت ارتقای آموزش در راستای بهبود صحت و کیفیت عرضه خدمات صحی در سطح ملی و بین المللی، توسعه و به کارگیری شیوه‌های جدید مراقبت از مریض به ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و تربیوی خویش در قبال جامعه، عهده دار تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و خلاق، گسترش مرزهای دانش به‌روز در سطح ملی و جهانی و انجام مطالعات و تحقیقات علمی و کاربردی بر اساس تقاضای جامعه علمی کشور می باشد.

ارزش ها

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش متعهد به کیفیت بالا و تنوع خدمات، عدالت و انصاف در تصمیم گیری‌ها، توسعه دوره‌های آموزشی و تحقیقی، خلاقیت و نوآوری در امور تدریس و عر ضه خدمات صحی قابل اعتماد و مؤثق،  پاسخگو و مسئولیت‌ پذیری در قبال برنامه ریزی‌های تدریسی، تحقیقی و عرضه خدمات صحی می‌باشد:

·        رهبری و مدیریت

·        رعایت اصول اخلاقی

·        مشارکت

·        عدالت

·        نوآوری

·        یاددهی و یادگیری

·        تعهد و کارآیی

·        کارگروهی

·        همکاری

·        عرضه خدمات صحی

·    حساب دهی و شفافیت

 

 

 • در سال1311هجری شمسی منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی در کشور به سویه پوهنحی تأسیس شد.
 • در سال 1359هجری شمسی  به سطح انستیتوت تحت نام انستیتوت دولتی طب کابل ابوعلی ابن سینا که شامل فاکولته های طب معالجوی، طب اطفال و ستوماتولوژی بود، ارتقاء نمود.
 • در سال 1383هـ ش با تکمیل معیارات لازم به سطح پوهنتون تحت نام پوهنتون طبی کابل ارتقاء کرد.
 • در سال 1385هـ ش​ فاکولتۀ نرسنگ در چوکات پوهنتون طبی کابل ایجاد شد.
 • در سال 1389هـ ش فاکولتۀ صحت عامه بنابر نیاز جامعه تاسیس شد.
 • در سال1391هـ ش فاکولتۀ علوم متمم صحی با در نظرداشت نیازمندی های مبرم کشور با ایجاد دیپارتمنت های فارغ درچوکات پوهنتون تاسیس شد.

 

تأسیس پوهنحی طب و توأمیت آن با کشور ترکیه از سال 1311  الی 1324:

 مبنی برنیازایجادتحصیلات عالی درکشوربعدازبررسی های همه جانبه درسال1311هـ ش مطابق به 1932م درزمان سلطنت نادرشاه پوهنحی طب منحیث اولین نهادتحصیلات عالی درکشورتاسیس شدچون آنزمان کادرعلمی و اداری بتواندامورات پوهنحی رابه پیش ببرد،درکشورماوجونداشت.بناًتصمیم اتخاذ شدتاازکشوردوست ترکیه دراین موردکمک خواسته شود،همان بودکه پروفیسوران کشورترکیه بخشهای مختلفه پوهنحی طب رابه عهده وروزتاروزتقویه نمودند.ابتدابنای اساسی برای پوهنحی وجودنداشت بناًتعمیری واقع دارلامان وبعدأ تعمیرلیسه حبیبیه (لیسه عایشه درانی فعلی)محل تدریس محصلین طب انتخاب شده بودبعداًتعمیراساسی و بنیادی فاکولتۀ طب که فعلاًپوهنحی شرعیات پوهنتون کابل درآن جاگزین است،اعماروپوهنحی به تعمیرمتذکره انتقال نمود.دوکتوررفقی بیگ بحیث اولین رئیس این موسسۀ وسپس پروفیسوردکتورحسن رشادبیگ وبه تعقیب آن پروفیسورداکترزاهدی بیگ که همه پروفیسوران کشوردوست ترکیه بودندباالترتیب سمت ریاست این پوهنحی رابعد ازامضاء توامیت به عهده داشتند.پروفیسوران کشوردوست ترکیه باایجادنظام نامه،دیپارتمنت های موردنیازومسولیت دیپارتمنتهای مربوطه،خدمات شایانی رادربخش اکادمیک به پوهنحی طب منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی درافغانستان تاسیس نمودند.

 

دیدگاه

ارزومندیم که در سطح ملی و منطقه ای به عنوان یک پوهنتون  بیشتاز و رهنما در بین سازمان های علمی مراقبت های صحی از طریق بهبود بخشیدن و پرورش یک سنت عالی و نوآوری درتحصیلات طبی ، تحقیق و خدمات صحی شناخته شده باشیم.

رسالت  

رسالت پوهنتون علوم طبی کابل معتهد بودن به موارد ذیل است:

 • نوآوری در آموزش و پرورش
 • فرهنگی که در آن تحقیقات علمی سبب گسترش تحقیق، مراقبت از بیمار و آموزش می گردد.
 • همکاری در دیبارتمنت ها، دانشکده ها، پوهنځی ها و موسسات
 • به طور مداوم تلاش برای بهبود تجربه بیمار و کیفیت مراقبت
 • توسعه و اتخاذ مدل های جدید مراقبت از بیمار
 • تعهد به بهبود سلامت جمعیت محلی، ولایتی و جهانی
 • ارزش ها
 • برتری
 • مراقبت از بیمار
 • کار گروهی
 • همکاری
 • احترام و تنوع
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و شفافیت
 • استاندارد اخلاقی
 • مشارکت
 • انصاف
 • نوآوری
 • آزادی آکادمیک
 • زندگی با یادگیری
 • تمامیت
 • تعهد و مؤثریت