شفاخانه تدریسی میوند

معرفی شفاخانه تدريسی ميوند:

 شفاخانه تدریسی میوند از مدت هفت دهه بدینسو در قلب کابل بعد از تأسیس پوهنځی طب کابل و شفاخانه علی آباد ایجاد و  به فعالیت آغاز کرد، ابتدا به اسم شفاخانه (قلعه باقرخان ) مسمی بوده و بعدها بنام (مستورات) مسمی گردید. در زمان حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان بنام ( میوند ) مبدل شده و مراحل مختلف فعالیت‌های انکشافی، تغییرات و تحولات ناشی ازشرایط اجتماعی، سیاسی، دگرگونی‌ها و نابسامانی های ناشی از جنگ ها را پیموده است. شفاخانه تدریسی میوند درسال (1316) در زمان حکومت محمد ظاهر شاه تأسیس و اعمار گردید.

شهر کابل یکی از شهرهای پر مزدحم افغانستان بوده، که تقریبا در حدود بیش‌تر از شش میلیون نفوس دارد، درحالی‌که ساختار فزیکی شفاخانه‌های موجود در شهر کابل به همان شکل سابقه برای نفوس حدود یک میلیون طرح گردیده بود. بناء شک نیست که عرضه خدمات صحی در این شفاخانه، به نسبت مشکلات ساختار فزیکی و امکانات موجوده به چالش‌ها مواجه است.

شفاخانه تدریسی میوند در حال حاضر با داشتن 250 بستر فعال، 7 دیپارتمنت مختلف؛ جلدی و زهروی، داخله اطفال، جراحی اطفال، نیوناتولوژی، جراحی پلاستیک، گوش وگلو و صحت طفل و مادر می باشد. در این شفاخانه 367 پرسونل مسلکی و غیر مسلکی ایفای وظیفه می‌نمایند، که در بخش مسلکی 33 تن از استادان پوهنتون علوم طبی کابل"ابو علی سینا"، 26 تن متخصصان، 69 تن دوکتوران ترینی، 81 تن پرستار/نرس، 6 تن دواساز /فارمسست، 9 تن لیبرانت، 5 تن تکنالوژیست اکسریز، 6 تن انستیزی لوگ، 23 تن کارمند اداری و 109 تن کارکنان خدماتی می‌باشد. این شفاخانه دارای سه عملیات‌خانه نیز بوده که روزانه حدود 40 عملیات انتخابی و عاجل انجام شده و بطور اوسط روزانه حدود 800 الی 1000 مریض در بخش‌های مختلف سراپا نیز تداوی و معاینه می‌گردند، عواید آن بطور اوسط در ماه حدود 9 لک الی یک میلیون افغانی جمع آوری شده و به حساب عایدات دولت انتقال می شود.

مطالعات و تحقیقات:

در حال حاظر تمامی تحقیقات علمی مقاله ‌های داخلی و خارجی استادان پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" در همین شفاخانه انجام می‌شود. این یکی از برتری‏ها و مزیت‌های شفاخانه تدریسی میوند است.

 برنامه تخصص:

برنامه‌های معیاری تخصص در بخش امراض جلدی و زهروی، گوش گلو و بینی، جراحی پلاستیک، داخله اطفال، جراحی اطفال و نیونالوژی در همین شفاخانه بنیان‌گذاری شده است. این برنامه در شش دیپارتمنت با نصاب درسی تایید شده پوهنتون علوم طبی کابل و وزارت تحصیلات عالی موجود است. داکتران فارغ شده از تمام پوهنتون‌های افغانستان در یک رقابت آزاد شامل این برنامه می‌شوند و تحصیلات مسلکی و علمی خویش را در این نهاد ادامه می‌دهند.

ترینی‏ها که در دیپارتمنت های گوناگون این شفاخانه تریننگ دیده و به عنوان متخصص تقدیم جامعه می‌شوند. تمام ترینی‌ها بشکل محصل بوده و از برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت مستفید می‌شوند. در این برنامه، هر هفته حد اقل 1 کنفرانس علمی توسط ترینی‌ها ارایه می‌گردد. برعلاوه از این برنامه توسط ریاست پوهنتون علوم طبی کابل و ریاست انکشاف تحصیلات طبی به گونه منظم نظارت و ارزیابی صورت می گیرد. شفاخانه برای بهبود برنامه‌های ترینی‌ها مصصم است تا متخصصان مجرب و ورزیده تقدیم جامعه نماید. 

دیدگاه Vision

 شفاخانه تدریسی میوند می‌خواهد که از طریق عرضه خدمات عالی تدریسی، معالجوی و تحقیقی یکی از مراکز عالی و برتر اکادمیک در جهت انکشاف علم طبابت و تداوی مریضان در سطح کشور و منطقه باشد.  

ماموریت Mission 

شفاخانه تدریسی میوند با  فراهم نمودن زمینه‌های تدریس برای محصلان و دوکتوران جوان، تحقیق برای استادان و عرضه خدمات صحی  اختصاصی  برای مریضان در سطح کشور؛ با در نظر داشت تطبیق مودل‌های جدید تداوی برای مراقبت مریضان و نو آوری در پروگرام‌ها، تشریک مساعی بین دیپارتمنت‌ها، بخ‌ های تشخیصیه، نرسنگ و اداری و ترویج اخلاق طبابت و تضمین و اعتبار دهی از کیفیت عرضه خدمات صحی به  یک مراکز مهم صحی مبدل گشته است.

ارزش ها

 1. حق صحت : شفاخانه  تدریسی میوند  صحت را حق طبيعی هر فرد جامعه دانسته و خود را متعهد به ايجاد فضای شرايط مناسب صحی بدون در نظرداشت هيچ نوع تبعيض در هنگام عرضۀ خدمات صحی برای تمام مریضان مي‌داند و خود را مکلف به انجام  خدمات معالجی – تخصصی ثالثی برای مصابین امراض گوناگون در دیپارتمنت‌های موجود با رعايت (به موقع بودن در هنگام ضرورت در محدوده امکانات بطور مکفی و مؤثر) با تمام توانائی و مهارت مسلکی به منظور کاهش ميزان مرگ و از بين بردن معيوبيت‌ها ناشی از امراض در دیپارتمنت‌های فوق مي‌دانيم.
 2. شراکت و هم‌کاری : ما به اشتراک با همی در بخش های مختلف ذيربط به شمول سکتورهای مسئول در بخش‌های صحی و غير صحی  باور داريم. اقدامات موثر در عرصۀ صحت نياز به مشارکت و هم‌کاری همه جانبه ساير سکتورهای ديگر برعلاوه سکتور صحت دارد رياست شفاخانه تدریسی میوند خود را به عنوان تسهيل کننده امورات سطوح مختلف و ارگان‌های ملی و بين بین الملی مي‌پندارد.
 3. اشتراک و ذیدخل بودن جامعه: شفاخانه  تدریسی میوند عقیده دارد که اشتراک جامعه سبب شناسایی بهتر نیازهای صحی جامعه، انکشاف مناسب پروگرام‌ها و خدمات صحی و اتخاذ تدابیر موثر در عرصه صحت می‌گردد.
 4. عدالت : شفاخانه تدریسی میوند به دسترسی عادلانه و مساويانه همه مریضان به منابع صحی و خدمات معالجی ثالث از طريق تأمين عدالت، رعایت و تطبیق قوانین، مقررات، اصول و لوایح که با امور کاری شفاخانه تدریسی میوند ارتباط داشته باشد باورمند است و نيز در سيستم عرضۀ خدمات صحی با رعايت اصل اخلاق و سلوک اسلامی و حقوق بشری در هنگام تطبيق همه موارد ضروری و لازمی، تداوی مريضان و مبارزه با هر نوع تبعیض و تعصب دینی، مذهبی، قومی، منطقه یی، لسانی و جنسیتی سعی و تلاش  به خرج می‌دهد.
 5. اتخاذ تصاميم براساس شواهد: شفاخانه تدریسی میوند  عقيده  دارد که انکشاف طرزالعمل‌ها ، رهنمودها، پروتوکول های تداوی امراض و پاليسی‌های مهم مبتنی براصل شواهد موجود صورت گيرد.
 6. فرهنگ مبتنی بر نتايج: شفاخانه تدریسی میوند اجراآت کارکنان خود را تقدير، حمايت و معاونت کرده و از تغيیرات مثبت در عرصۀ اجراآت کاری، محيط کاری مناسب که قادر به شناسایی توقعات و احترام به ارزش‌های تفاوت انسان‌ها، درک، تصدیق و قدردانی از کمک و هم‌کاری دیگران باشد را حمايت و انکشاف می‌دهد وبررسی و ارزيابی  آنرا بر اساس پيشرفت‌های کيفی و کمی وظيفۀ خود می‌داند و ارزش‌های فوق را در قسمت مشترکين و جامعه مد نظر می‌گيرد.  
 7. کيفيت : شفاخانه  تدریسی میوند  متعهد است که کيفيت در خدمات صحی  به معنی پاسخ گوئی به نياز  متقاضيان، فراهم نمودن خدمات و پروگرام های صحی مناسب و به موقع مؤثر و مفيد درحال رشد مي‌باشد.
 8. تداوم: شفاخانه  تدریسی میوند به ايجاد يک سيستم کارا ، که توسط منابع مالی –تحنيکی  دولتی حمايت گردد متعهد و باورمند است .
 9. وقار و احترام: شفاخانه تدریسی میوند جايگاه و عقايد هر فرد بدون در نظر داشت ( سن ، نژاد ، قوم، وضعيت اقتصادی – اجتماعی و سياسی ) احترام قايل است. ازطریق حفظ و تداوم محرمیت و تخصص، برخورد احترامانه، مؤدبانه و منصفانه با دیگران، صادق بودن و وفادار ماندن در تمام امورکاری شفاخانه تدریسی میوند، سایر واحد های وزارت و شرکای کاری برخورد مي‌نمايد. و نيز درنظر گرفتن تمامی ارزش‌ها و اولویت‌های استراتيژیک وزارت و اداره مربوطه در تمامی مراحل برنامه ریزی و تطبیقی الگوی خود قرار مي‌دهد.
 10. تشویق و تحریک تیم: ارتباطات باز و صادقانه با استفاده از یک شیوه سازنده و حمایوی توام با شریک ساختن نظریات و منابع خود قرار می‌دهد.
 11. اولویت دادن به منافع ادارۀ مربوطه و وزارت نسبت به منافع شخصی حین اوقات رسمی: ايجاد فضای همکاری متقابل در بین کارمندان، مخصوصاً در مواقع که یک کارمند یا یک ديپارتمنت نسبت حجم کار زیاد نمی‌تواند که به همه امور رسیدگی بکنند.
 12. ابتکار و نوآوری: ازطریق ارتقاء و پذیرفتن تغییر منطقی، تداوم برتری و فضیلت و تلاش در جهت بهبود دانش و مهارت شفاخانه تدریسی میوند از خلاقيت و ابتکار حمايت مي‌نمايد.
 13. آزادی بیان: شفاخانه تدریسی میوند با ابراز نظر بدون ترس از اتهام متقابل، تشویق و تصدیق نظریات و مفکوره های جدید احترام به کرامت، آزادی و شایستگی انسان ها معتقد است.
 14. حساب‌دهی و شفافيت: شفاخانه تدریسی میوند  معتقد است تا معلومات مختلف (بوديجه، خدمات صحی و اتخاذ تصاميم ) بايد به صورت آزادانه به دسترس قرار گيرد بر اساس پروسه‌های مشخص کاری شاخص‌های از قبل آماده شده مدنظر گرفته شده، و تأمين حساب‌دهی – شفافيت  از طریق پذیرفتن مسئولیت فردی و مسلکی تمام فعالیت‌ها، حفظ و تداوم ثابت اجراآت عالی ممکن می‌گردد.

هر ديپارتمنت و شعبه نظر به تشکيل رياست "ازکوچک تا بزرگ "  بوسيلۀ قانون و اداره (کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی) بوسيله واحد های جداگانه تقسيم گرديده به رئيس ، آمرين و مديران عمومی  شعبات مربوطه راپور و گزارش می‌دهند.

بست ریاست این شفاخانه رتبه دوم بوده که رئیس آن اکنون دوکتور سید رسول منگل به حیث رئیس می‌باشد که به اساس پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی به حیث رئیس این شفاخانه تعیین گردیده است.

شماره های تماس:

ریاست:                      2100447-020

سرطبابت:                   2102913-020 

آمریت مالی و اداری:      2102914-020

آمریت نرسنگ:             2103150-020

ادرس الكترونيكي   -                maiwandhospital@kums.edu.af