دیپارتمنت ها

  1. پوهنحی طب

 

شماره

دیپارتمنت

شِف/آمر

1

توبرکلوز و انتانی

پوهندوی دوکتور محمد صدیق یوسفزی

2

نسایی ولادی

پوهنوال دوکتور فهیمه آرام

3

جلدی

پوهاند دوکتور عبدالمقدس فروزان

4

اورتوپیدی

پوهندوی دوکتور بسم‌الله نجرابی

5

اناتومی

پوهنیار دوکتور صنیع‌الله زلمی

6

امراض قلبی وعایی و هضمی

پوهاند دوکتور محمد معروف آرام

7

جراحی عاجل

پوهنوال دوکتور عبدالصمد عمر

8

چشم

پوهنیار دوکتور میرویس صالح

9

السنه خارجی

پوهنیار خاطره حبیبی

  1. پوهنحی ستوماتولوژی

 

               دیپارتمنت

شِف/آمر

1

اورتوپیدی

پوهندوی دوکتور محمد بشیر نجابی

2

گوش و گلو

پوهاند دوکتور محمد سلیم توانا

3

جراحی عصب

پوهنیار دوکتور محمد همایون توحید

4

طب عدلی

پوهنمل دوکتور عبدالمنان پیغام

5

اندوکرینولوژی و هیماتولوژی

پوهاند دوکتور احمد وحید واهب

6

جراحی صدری قلبی وعایی

پوهنوال دوکتور فیروزالدین راشد

7

پریودنتولوژی

پوهنیار سعدیه احمدی

8

اورتودانسی

پوهنوال دوکتور محمد حسن فکرت

9

داخله

پوهنیار دوکتور حسنیه عظیم

10

جراحی

پوهاند دوکتور ایمل شکیب

11

داخله

پوهندوی دوکتور سید شعیب غفاری

  1. پوهنحی صحت عامه

 

دیپارتمنت

شِف/آمر

1

داخله اطفال

پوهنوال دوکتور محمد اکبر ابراهیمی

2

جراحی اطفال

پوهنمل دوکتور توریالی حکیمی

3

یورولوژی

پوهنوال دوکتور غلام سخی حسنی

4

فارمکولوژی

پوهنیار دوکتور سید ابوالحسن فواد

5

ایپدیمولوژی و احصایه

پوهنیار دوکتور اجمل سباوون

6

صحت محیطی و حرفوی

پوهنوال دوکتور محمد ادریس انور

7

اداره صحت عامه

پوهندوی دوکتور سید نورعلی شاه اسدی

8

تعلیمات صحی و علوم رفتاری

پوهندوی دوکتور عبدالمتین ادراک

9

امراض قلبی و تنفسی

پوهاند دوکتور محمد همایون آریا

10

جراحی بطن

پوهندوی دوکتور سامعه حشام

11

تغذی

پوهندوی دوکتور محمد سرور البرز

  1. پوهنحی علوم متمم صحی

 

دیپارتمنت

شِف/آمر

1

تکنالوژی طبی

پوهنیار دوکتور مهدوی جویا

2

انستیزی

پوهنمل دوکتور بسم الله کمال

3

بیوشمی

پوهندوی دوکتور برشنا دولتی

4

مایکروبیولوژی

پوهندوی دوکتور احمد ولی عطایی

5

هستولوژی

پوهنیار دوکتور سمیع الله صافی

6

فزیولوژی

پوهنمل دوکتور لطف الله آریاپور

7

عقلی و عصبی

پوهندوی دوکتور ایمل عزیز جبارخیل

8

کمپیوتر

پوهنمل نجیبه شرف

9

انستیزی

پوهنیار دوکتور بسم الله کمال

10

آمریت کمیونتی کالج

پوهنمل پشتنه بنایی احمدزی

  1. پوهنحی نرسنگ و قابلگی

 

دیپارتمنت

شِف/آمر

1

اساسات نرسنگ

پوهنیار رجب نظری

2

مهارت‌های نرسنگ

پوهیالی فهیمه حمیدی

3

نرسنگ کلینیکی

پوهنیار تهمینه ساهو

4

تنظیم و وقایه نرسنگ

پوهنمل بتول عرفانی

5

فزیک

پوهنمل پشتنه بنایی احمدزی

6

کیمیا

پوهنمل عبدالقدوس

7

بیولوژی

پوهندوی شهلا حمیدی

8

ثقافت اسلامی

پوهنمل عبدالخالق مصباح

9

نیوناتولوژی

پوهاند دوکتور عبدالرحیم رهین

10

پتالوژی

پوهاند دوکتور محمد ابراهیم کمال

11

قابلگی

پوهنیار زیبا مزاری

12

مراقبت‌های جدی

پوهنیار ماه‌جبین شاهد

13

صحت باروری

پوهنیار پروین گل‌زاده