ریاست

معرفی مختصر آمریت دفتر ریاست پوهنتون علوم طبی کابل

آمریت دفتر یک بخش اساسی ومهم در چوکات پوهنتون بوده و تحت اثر مستقیم رئیس عمومی پوهنتون علوم طبی کابل وظایف محوله را انجام داده که وظایف عمده آن انعکاس دهنده هدایات، احکام وفیصله های جلسات مقام ذیصلاح اداره جهت آگاهی واجراآت به شعبات ذیربط وتنظیم کننده امورات مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل میباشد.

اهداف:

مراقبت از تطبیق هدایات مقام ذیصلاح، تنظیم ملاقات ها، تنظیم جلسات وثبت فیصله ها وتصامیم جلسات، ترتیب وتنظیم اسناد دفتر (اسناد محرم و عادی) وآرشیف، اخذ احکام وهدایات مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل در مکاتیب، پیشنهادات وسایر اسناد، تکثیر فرامین مقام ریاست واحکام مقام ذیصلاح به شعبات ذیربط.

دست آوردها:

 1. تنظیم بهتر اُمورات مربوط به دفتر مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل.
 2. اجرا اُمورات مربوط به وقت مناسب وبدون ضیاع وقت.
 3. تنظیم وفایلنگ اسناد محرم وعادی دفتر وآرشیف به شکل منظم و مرتب.
 4. تنظیم بهتر جلسات وملاقات های مقام ریاست.
 5. حفظ ونگهداری مقرره ها، لوایح، قرار داد ها وتفاهمنامه ها.
 6. تسریع روند تکثیر هدایات مقامات ذیصلاح به شعبات ذیربط.                      

وظایف عمده آمریت دفتر:

 1. مراقبت از تطبیق هدایات مقام وزارت، ریاست پوهنتون علوم طبی کابل، شورای وزیران وپارلمان وارجاع آن به شعبات مربوط جهت آگاهی واجراآت بعدی.
 2. اخذ احکام و هدایات مقام ریاست در مکاتیب، پیشنهادات ،استعلام و در خواستی های مراجعین وارجاع آن به شعبات  مربوط جهت آگاهی واجراآت بعدی.
 3. تنظیم جلسات مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل.
 4. ثبت فیصله ها وتصامیم در مجالس مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل وابلاغ آن به شعبات مربوط جهت آگاهی واجراآت بعدی.
 5. تنظیم ملاقات های رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با مقامات وزارت تحصیلات عالی وسایر مراجع مربوط جهت در یافت هدایات ورفع مشکلات کاری پوهنتون.
 6. تنظیم وارایه مصوبات وفیصله های جلسات هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی وشورای وزیران به رئیس پوهنتون علوم طبی کابل.
 7. تکثیر فرامین ریاست جمهوری جهت اجراآت به شعبات مربوطه
 8. ترتیب وتنظیم اسناد اداره.
 9. ترتیب وتنظیم اسناد آرشیف اداره.

10. مدیریت ونظارت از جریان کار بخش های مربوطه به آمریت دفتر.

11. ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ارتقا باز دهی کارمندان تحت اثر.

 

چارت تشکیلاتی:

 

 

KUMS head