ریاست

معرفی مختصر پوهنتون

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا جزو واحدهای دوم وزارت تحصیلات عالی بوده که بست آن رتبه اول و کادری است. این پوهنتون اکنون دارای چهار معاونیت(علمی، امور محصلان، مالی و اداری و امور موسسات صحی)، پنج پوهنحی(طب، ستوماتولوژی، صحت عامه، علوم متمم صحی و نرسنگ و قابلگی)، ریاست انکشاف تحصیلات طبی(EDC)، کمیونتی کالج تکنالوژی و ترمیم تجهیزات طبی، سه شفاخانه و سه کلینیک تدریسی، مرکز تحقیقات علمی و نوآوری، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT Center)، استدیوی ثبت لکچرها، لابراتوارها، کامپیوترلب ها، تالارها و اتاق های کنفرانس، کفتریا، صنف های درسی مجهز با تجهیزات تکنالوژی، کتابخانه، واحد تضمین کیفیت و اعتباردهی، فصل نامه علمی تحقیقی(افغان طبی مجله)، Online Afghan Medical Journal، (22) کمیته مختلف علمی، اداری و صحی(در سطح پوهنتون) می‌باشد. هم‌چنان این پوهنتون و شفاخانه‌های آن با کمره‌های مداربسته(کمره های امنیتی) وصل است. درضمن، این پوهنتون دارای دو مرجع تصمیم‌گیرنده در سطح پوهنتون بوده که عبارت از شورای علمی و هیات رهبری می‌باشد. شورای علمی، بزرگ‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در سطح پوهنتون است. برعلاوه، پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا با (9) پوهنتون و نهاد علمی منطقه و جهان و با (24) پوهنتون و موسسات علمی داخلی توامیت و همکاری های اکادمیک دارد.

این پوهنتون دارای برنامه های تحصیلی MD(طب)، DMD(ستوماتولوژی)؛ صحت عامه(لیسانس)، نرسنگ(لیسانس)، قابلگی(لیسانس)، تکنالوژی طبی(لیسانس)؛ برنامه ماستری صحت عامه، برنامه اکمال تخصص و برنامه دوساله بوده کمیونتی کالج می‌باشد.

سقف تشکیلاتی این پوهنتون در سال ۱۳۹۸ به ۱۶۸۷ بست می‌رسد که شامل ۳۸۵ بست اکادمیک، ۸۷۷ بست مامور(اداری و صحی) و ۴۲۵ بست خدماتی می‌گردد. تعداد محصلان این پوهنتون (3663) تن بوده که 181 تن آنان را محصلان بخش نظامی تشکیل می دهند و از مجموع تمام محصلان این پوهنتون، 46 فیصد آن را دختران تشکیل می‌دهند.

معرفی مختصر آمریت دفتر ریاست پوهنتون علوم طبی کابل

آمریت دفتر یک بخش اساسی ومهم در چوکات پوهنتون بوده و تحت اثر مستقیم رئیس عمومی پوهنتون علوم طبی کابل وظایف محوله را انجام داده که وظایف عمده آن انعکاس دهنده هدایات، احکام وفیصله های جلسات مقام ذیصلاح اداره جهت آگاهی واجراآت به شعبات ذیربط وتنظیم کننده امورات مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل میباشد.

اهداف:

مراقبت از تطبیق هدایات مقام ذیصلاح، تنظیم ملاقات ها، تنظیم جلسات وثبت فیصله ها وتصامیم جلسات، ترتیب وتنظیم اسناد دفتر (اسناد محرم و عادی) وآرشیف، اخذ احکام وهدایات مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل در مکاتیب، پیشنهادات وسایر اسناد، تکثیر فرامین مقام ریاست واحکام مقام ذیصلاح به شعبات ذیربط.

دست آوردها:

 1. تنظیم بهتر اُمورات مربوط به دفتر مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل.
 2. اجرا اُمورات مربوط به وقت مناسب وبدون ضیاع وقت.
 3. تنظیم وفایلنگ اسناد محرم وعادی دفتر وآرشیف به شکل منظم و مرتب.
 4. تنظیم بهتر جلسات وملاقات های مقام ریاست.
 5. حفظ ونگهداری مقرره ها، لوایح، قرار داد ها وتفاهمنامه ها.
 6. تسریع روند تکثیر هدایات مقامات ذیصلاح به شعبات ذیربط.                      

وظایف عمده آمریت دفتر:

 1. مراقبت از تطبیق هدایات مقام وزارت، ریاست پوهنتون علوم طبی کابل، شورای وزیران وپارلمان وارجاع آن به شعبات مربوط جهت آگاهی واجراآت بعدی.
 2. اخذ احکام و هدایات مقام ریاست در مکاتیب، پیشنهادات ،استعلام و در خواستی های مراجعین وارجاع آن به شعبات  مربوط جهت آگاهی واجراآت بعدی.
 3. تنظیم جلسات مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل.
 4. ثبت فیصله ها وتصامیم در مجالس مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل وابلاغ آن به شعبات مربوط جهت آگاهی واجراآت بعدی.
 5. تنظیم ملاقات های رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با مقامات وزارت تحصیلات عالی وسایر مراجع مربوط جهت در یافت هدایات ورفع مشکلات کاری پوهنتون.
 6. تنظیم وارایه مصوبات وفیصله های جلسات هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی وشورای وزیران به رئیس پوهنتون علوم طبی کابل.
 7. تکثیر فرامین ریاست جمهوری جهت اجراآت به شعبات مربوطه
 8. ترتیب وتنظیم اسناد اداره.
 9. ترتیب وتنظیم اسناد آرشیف اداره.

10. مدیریت ونظارت از جریان کار بخش های مربوطه به آمریت دفتر.

11. ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ارتقا باز دهی کارمندان تحت اثر.

چارت تشکیلاتی:

chancellorr