دسترسی به اطلاعات

مسوول دسترسی به اطلاعات پوهنتون :   محمد احسان (باتور)

ایمیل آدرس

ihsan.batoor1@gmail.com

شماره تماس 

   0773134268

ساعت کاری: 8:30 الی 3:30

گزارش های ارایه دسترسی و اطلاعات

آدرس: پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا ، آمریت اطلاعات، نشرات و روابط عامه، جاده اتاترک کارته سخی، کابل، افغانستان