دسترسی به اطلاعات

مسوول دسترسی به اطلاعات پوهنتون :  )

ایمیل آدرس

شماره تماس 

   

ساعت کاری: 8:30 الی 3:30

گزارش های ارایه دسترسی و اطلاعات

آدرس: پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا ، آمریت اطلاعات، نشرات و روابط عامه، جاده اتاترک کارته سخی، کابل، افغانستان