معاونیت مالی و اداری

ازبدو تاسیس پوهنحی طب، انستیتوت طب کابل و پوهنتون علوم طبی کابل معاونیت مالی و اداری در تشکیلات این مرجع وجود داشته و شعبات مختلف تحت اثر این معاونیت ایفای وظیفه مینمایند

وظایف عمده واساسی معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل

ترتیب پلان کاری سالانه برای شعبات مختلف ومشخص نمودن استقامت کاری شعبات مربوطه.

نظارت وکنترول ازاجراات یومیه شعبات مربوطه

نظارت ازاموراستخدام,تقرروتبدل,تقاعد,انفکاک,مکافات،مجازات وغیره امورذاتی

دفاع ازبودجه ونظارت ازتحقق آن درشعبات مربوطه

همکاری باپوهنحی هاومعاونیت های امور محصلان،معاونیت علمی،معاونیت امورموسسات صحی وپوهنتون طبی کابل

تدویرکورسهای ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی

ترتیب بودجه سالوار وطرح مصارف آن مطابق پلان مطروحه مطابق رهنمای های قانون و مقررات

نظارت ازامورات قراردادها،خریداری ها،حفظ ومراقبت تعمیرات،تهیه سامان آلات،وسایل موردضرورت وسایروظایف مربوطه

:سایر شعبات که تحت نظر معاونیت مالی و اداری فعالیت مینمایند قرارذیل اند

آمریت منابع بشری

آمریت تهیه و تدارکات و خدمات

آمریت مالی وحسابی

معرفی مختصرآمریت منابع بشری :

منابع بشری یک بخش اساسی در تمام ادارات دولتی و شرکت ها ی خصوصی  می باشد. منابع بشری بر مبنای این اندیشه استوار است که کارکنان باید به حیث انسان در نظر گرفته شوند، از اهداف منا بع بشری این است که اشخاص واجد شرایط برای پست های مورد نظر انتخاب گردند و مهارت های کارکنان توسعه یابد تا آنها قادر شوند وظایف محوله را به وجه احسن انجام دهند. منابع بشری به خاطر درک جوانب انسانی در یک اداره و اهمیت استراتژیکی آن حایز اهمیت می باشد. وظایف منابع بشری تا حد زیادی مرتبط به بخش اداری بوده و شامل یک سلسله مسایل مشخص از قبیل پروسه انتخاب دقیق و فورمول بندی شده، ارزیابی افراد، تادیه معاشات و غیره  امور ذاتی می باشد که در تمام سازمانها قابلیت تطبیق و کاربرد را دارد.

قوانین تنظیم کننده فعالیت های این اداره:

قوانینی که فعالیت های این مرجع را تنظیم می نماید و  برمبنای آن اجرای وظیفه می نماید به قرار زیل است:

 1. قانون کار
 2. قانون کارکنان خدمات ملکی
 3. مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی
 4. مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی

اهداف کلی :

 1. تطبیق اصلاحات اداری به همكاری وزارت تحصیلات عالی و رهنمائی كمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملكی.
 2. ایجاد اداره سیستم معلوماتی (HRMIS) برایمرکز پوهنتون و شفاخانه های مربوطه.
 3. تطبیق قوانین، مقررات، لوایح، ورهنود ها به ارتباط كاركنان خدمات ملكی در تمام امور به وقت و زمان معین آن
 4. استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب كدر های ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی وبیطرفی
 5. مدیریت و نظارت از جریان ارزیابی اجراات كاركنان خدمات ملكی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوكات سیستم جدید رتب ومعاشات
 6. تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی كاركنان خدمات ملكی پوهنتون طبی کابل و مربوطات ان درج تمام معلومات در دیتابس مربوط منابع بشری
 7. تنظیم و بررسی نیاز سنجی آموزشی و ترتیب پلان ها و اجرای برنامه های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت
 8. طرح، ترتیب، تنظیم وانكشاف تشكیلات اداره نظر به استراتیژی ونیازمندی های داخلیKMU
 9. تطبیق سیستم جدید رتب ومعاشات در KMU  ومربوطات ان
 10. پلان گذاری منابع بشری در درپوهنتون و مربوطات پوهنتون
 11. رسیدگی به شکایات کارکنان مربوطه
 12. مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصئونیت کارکنان
 13. -معرفی کارکنان پوهنتون به برنامه های آموزشی داخلی و خارجی
 14. تشخیص حجم کار ریاست ها، تعیین دیپارتمنت ها، تحلیل وظایف و ایجاد لوایح وظایف هر بست
 15. -تنظیم راپورهای حاضری برای اجرای معاشات پرسونل معاشات  

فشرده دست اورد ها طبق اهداف وظیفوی:

 1. اعلان بست ها و راه اندازی پروسه امتحانات رقابتی آزاد بمنظور پر ساختن بست های کمبود.
 2. نظارت از ترتیب پروپوزل تشکیلاتی سال 1394.
 3. نظارت از ترتیب لایحه وظایف بیت های تزئیدی.
 4. نظارت از طی مراحل اسناد ترفیعات دولتی استادان.
 5. ارزیابی و طی مراحل اسناد ارزیابی مامورین و اجیران مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی.
 6. نظارت از راپور معاشات، حاضری مامورین و دفاتر سوانح.
 7. مطالعه  و تحلیل ساختار تشکیلاتی بصورت دوامدار.
 8. اجرای موفقانه پروسه نیاز سنجی عمومی پرسونل در مرکز، شفاخانه ها و کلینیک های مربوطه.
 9. طرح  و تدویر برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و تدویر ورکشاپ.
 10. ایجاد اداره سیستم معلوماتی صحی (HMIS) در پوهنتون طبی کابل و شفاخانه های تدریسی مربوطه.
 11. تربیه سه تن از کارمندان این اداره به سویه آموزگار برنامه های آموزشی به همکاری اداره حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری که در وزارت تحصیلات عالی برگزار گردید.
 12. تطبیق پروسه امتحان رقابت آزاد برای بست های کمبود در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
 13. اجرای به موقع امور تقاعد، تقرر، تبدیل، انفکاک و سایر امور استادان، مامورین و اجیران.
 14. اجرای پروسه نیاز سنجی و دریافت نقاط قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها در سطح پوهنتون طبی کابل و شش شفاخانه تدریسی مربوطه.
 15. بلند بردن سطح دانش و مهارت های کارمندان اداری از طریق برگزاری ورکشاپ ها.

 

وظایف عمدهء منابع بشری عبارتند از :

 1. انتخاب کارکنان جدید (اعلان پست های خالی،تحلیل و تجزیه درخواست ها، ارزیابی ها و مصاحبه ها )
 2. انکشاف مهارت ها و قابلیت ها ( از طریق آموزش کارمندان و دوره آزمایشی کارمندان جدید)
 3. ترتیب و تنظیم مسایل اطلاعاتیدر باره هر کارمند (خلص سوانح، معلومات در باره مهارت ها و توانا یی ها ، ، ثبت اندازه معاشات ، و غیره )
 4. تنظیم وقت و نیروی کار (ارزیابی کارمندان در رابطه به استفاده از وقت و اجراات شان میباشد )
 5. تنظیم امتیازات ( شمولیت در پروگرام های سودمند مثلا مراقبت های صحی ، بیمه وپلان های تقاعد)
 6. کنترول از پروسه اعلان بست های خالی ، توزیع فورم برای کاندیدان و مطلع ساختن کاندیدان به منظور راه اندازیپروسه رقابتی استخدام کارکنان.
 7. کنترول از دفتر حاضری روزمره واضافه كاری مامورین و تطبیق یکسان رخصتی های مامورین جهت تحکیم عدالت.
 8. نظارت ازترتیب فورمه های پ2 تقرر، تبدل وانفکاک جهت صدور به مراجع مربوطه.
 9. ترتیب  پیشنهادات تقرر، تبدل وانفکاک به مقام ریاست پوهنتون ومقام وزارت غرض منظوری
 10. تحلیل نیازمندیهای تشکیلاتی و ترتیب ساختارآن مطابق برنامه های انکشافی منظورشده غرض تطبیق بهتر  اهداف وپروگرام های اداره.
 11. تحلیل نیازمندیهای آموزشی وترتیب پلان های تدابیری آموزشی کارکنان جهت معرفی به کورسهای مربوطه.
 12. کنترول از ترتیب ومحافظت دوسیه های سوانح  جهت حصول اطمینان.
 13. حصول اطمینان از طرح انکشاف وتجدید سیستم دیتابیس منابع بشری در اداره.
 14. پیشنهاداجرای حقوق ترفیع، تقاعد وسایر امتیازات مربوط به امور ذاتی کارکنان به منظورادای حقوق آنها.
 15. ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی وارتقای بازدهی کاری آنها.
 16. سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف ریاست پوهنتون سپرده میشود.

 

معرفی مختصر آمریت تهیه و تدارکات:

از بدو تأسیس پوهنتون علوم طبی کابل مدیریت عمومی خدمات از بخش معاونیت مالی و اداری فعالیت خویش را آغاز نموده که وظایف خدماتی و خریداری ها را به عهده دارد، بعد از تحولات اخیر در سطح کشور با انکشاف اداره مطابق نیازمندیهای روز آمریت تهیه و تدارکات در تشکیل خویش مدیریت عمومی قراردادها، مدیریت عمومی پلان پروژه در نظر گرفته در تشکیل سال 1395 منظور گردید که عملاً مدیریت های یاد شده فعالیت های خویش را آغاز نموده طبق لایحه وظایف انجام وظیفه مینمایند. آمریت تهیه و تدارکات دارای مدیریت های عمومی، مدیریت عمومی قراردادها، مدیریت عمومی تهیه و تدارکات، مدیریت عمومی پلان و پروژه ها، مدیریت عمومی محاسبه جنسی، مدیریت عمومی حفظ و مراقبت، مدیریت عمومی ترانسپورت که هر کدام از مدیریت های یاد شده در بخش های مختلفه وظایف محوله را طبق لایحه وظایف با در نظر داشت قوانین نافذه انجام وظیفه مینمایند.

اهداف:

 1. تنظیم امور تهیه وتدارک اجناس خدمات وامور ساختمانی مورد ضرورت اداره .
 2. تامین شفافیت درمراحل تدارکاتی
 3. کنترول وجوه عامه ،تامین اصل اقتصاد ی وبا کیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس
 4. فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط

دست آورد ها:

امریت تهیه وتدارکات ازسال مالی 1393 الی اکنون 30 پروژه را در بخش حفظ ومراقبت، قرطاسیه باب،مواد تنظیفاتی، ادویه جات، تجهیزات طبی وریجنت ها را طی مراحل وعقد قراردادنموده است.

وهمچنان در بخش خریداری های پرچون بسیار به خوبی و بموقع اجراات صورت میگیرد.

آمریت تهیه و تدارکات

 

 

معرفی مختصر آمریت مالی و حسابی:

آمریت مالی و حسابی در جنب معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل ایفای وظیفه نموده و از بدو تاسیس پوهنتون علوم طبی کابل درتحقق امورات مالی و حسابی سهم فعال را ایفا مینماید.

 

اهداف و دست آورد ها

اهداف:

 1. شفافیت و امانت داری در اجرای حواله های معاشاتی و مصارفاتی .
 2. تطبیق قوانین، مقررات، اصول نامه و متحد المال ها در پیشبرد امورات کاری .
 3. ترتیب بودجه عادی پوهنتون طبی کابل، شفاخانه ها و کلینک های تدریسی مربوطه آن طبق نیازمندی ها .
 4. صرفه جوئی در بخش مصارف تخصیصات .
 5. جمع آوری عواید پوهنتون طبی کابل، انتقال وجوه آن به حساب واردات دولت و همچنان گسترش منابع عایداتی با در نظر داشت مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها .
 6. تامین ارتباطات سالم با سایر شعبات پیرامون تحقق امورات محوله .

دست آورد ها:

 1. پوهنتون طبی کابل اولین پوهنتون در سطح پوهنتون ها بوده که با در نظر داشت مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها حساب بانکی افتتاح نموده است.
 2. ترتیب بودجه پوهنتون طبی کابل طبق ضروریات و نیازمندی ها.
 3. امور محوله در روشنایی قوانین، مقررات، اصولنامه و متحدالمال ها اجراات صورت گرفته است.
 4. تجهیز بخش های مربوطه از منابع تکنالوژیکی غرض بهبود روند کاری.
 5. تبدیل فورمه جات بخش های مالی از سیستم کلاسیک (قلمی) به شکل کمپیوتری.
 6. فهرست و فایلنگ اسناد بخش های مربوطه در کارتن دوسیه ها.
 7. آموزش و راهنمایی متداوم کارمندان جدیدالتقرر مربوطه در امورات کاری شان.
 8. ایجاد دفتر (م 40) برای ثبت معاشات و سایر امتیازات پرسونل پوهنتون طبی کابل.

وظایف عمده:

 1. ترتیب بودجه عادی پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، کلینک های ستوماتولوژی، چشم، نسائی ولادی و انستیتوت امراض قلبی وارسال آن به وزارت محترم تحصیلات عالی.
 2. ترتیب راپور قطعیه سال تمام برویت دفتر (م20) و ارسال آن به وزارت محترم تحصیلات عالی
 3. اخذ راپور مصارفات ماهوار و سالانه از وزارت محترم تحصیلات عالی، تطبیق آن در دفتر م20 و ارسال آن به وزارت مالیه غرض اجراات .
 4. ثبت تخصیص برای حواله های مصارفاتی و معاشاتی پوهنتون طبی کابل، شفاخانه ها و کلینک های مربوطه.
 5. جمع آوری تماماً عواید مربوطه پوهنتون طبی کابل و تحویل به موقع آن به حساب واردات دولت.
 6. اجرای معاشات استادان، مامورین و اجیران.
 7. اجرای نوکریوالی دوکتوران، نرس ها و سایر پرسونل مربوطه پوهنتون .
 8. اجرای اضافه کاری مامورین و اجیران.
 9. اجرای سفر خرچ و جیب خرچ  پرسونل که به خارج از کشور سفرمینماید.
 10. اجرای حق الزحمه بخش ماستری صحت عامه.
 11. اجرای حواله های مصارفاتی عام المنفعه (آب، برق، محصول تلیفونها، محصول صفائی، محصول شاروالی، محصول پستی....).
 12. اجرای پول حق الخطر استادان و پرسونل فنی مواجه به خطر.
 13. پیشبرد امورات کاری در مطابقت با قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، اصولنامه ها، متحدالمال ها و مصوبات .
 14. اجرای به موقع امورات مربوطه آمریت مالی وحسابی .
 15. تامین ارتباط کاری با شعبات مربوطه وزارت محترم تحصیلات عالی به منظور پیشبرد و اجرای بموقع امورات کاری .
 16. هماهنگی با آمریت محترم تهیه و تدارکات غرض اجرای بموقع حواله های مصارفاتی و قراردادها .
 17. راهنمایی همه جانبه پرسونل مربوطه در اجراات کاری شان.
 18. هماهنگی با آمریت محترم منابع بشری غرض حصول راپور معاشات و اضافه کاری.
 19. هماهنگی کاری با آمریت های مالی و اداری شفاخانه های علی آباد و میوند غرض اجرای حواله های معاشاتی و مصارفاتی شان .
 20. اجرای حواله های خریداری اجناس مورد ضرورت پوهنتون طبی کابل و واحد های مربوطه آن.
 21. اجرای حواله های قرارداد و انتقال پول آن به حساب شرکت های آن .
 22. اجرای پول بدل اعاشه محصلین و توزیع آن طور ماهوار .
 23. ترتیب فورم (م12) محسوبی و ارسال آن به وزارت محترم مالیه غرض تصفیه حسابات .
 24. فورم های که این آمریت از آن در امورات کاری استفاده مینماید (م40، م41، م16، م12، م10، م25، م13، م20)

Email Address: vc.admin@kums.edu.af