د اطلاع رسونې مرجع

مسؤول :   صبغت الله سجاد

برېښنالیک

sebghat.sajad@gmail.com

د اړیکې شمیره 

   0789502241

کاري ساعت: 8:30 تر 3:30

پته: د کابل ابوعلی ابن سینا پوهنتون، افغانستان