د اطلاع رسونې مرجع

مسؤول :  

برېښنالیک

د اړیکې شمیره 

 

کاري ساعت: 8:30 تر 3:30

پته: د کابل ابوعلی ابن سینا پوهنتون، افغانستان