گالری رسانه

بروشور

بروشر

Brochure

Gallery

عکسها و ویدیوها

عکسونه او ویډیوګانې

تندیس ابو علی ابن سینا در محوطه پوهنتون ابو علی ابن سینا

گزارش مختصر در مورد پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا

د کابل طبی علومو پوهنتون ابو علی ابن سینا په اړه مختصر ګزارش

A brief report on Kabul University of Medical Sciences Abu Ali Ibn Sina

Kabul university of Medical Sciences Documentary

مستند پوهنتون علوم طبی کابل

د کابل د طبی علومو پوهنتون مستند ویدیو