اعلان داوطلبی

IT_Director
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی باز پروژه ترمیم سیستم مرکز گرمی، برج برق، خشت کاری دیوار پوهنتون و ذخیره تیل در دولات لات: لات اول: ترمیم سیستم مرکزگرمی و برج برق؛ لات دوم: خشت کاری دیوار پوهنتون و ذخیره تیل ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا برای سال 1400 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر این اعلان الی 21 روز تقویتی از مدیریت قراردادهای پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا در اوقات رسمی به دست آورند. شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدرکات طور سربسته ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

همچنان تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعیین شده مندرج شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا برگزار می گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۹:۱۷ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۹:۵۴ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

Back to tenders