اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

به اطلاع عموم محصلین محترم پوهنتون علوم طبی کابل"ابو علی ابن سینا" رسانیده می‌شود؛ بر اساس تقویم تحصیلی دروس محصلین به شکل حضوری در تمام پوهنځی‌ها در جریان می‌باشد، طبق تقویم تهیه شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی دروس به شکل حضوری الی ختم ماه قوس ادامه می یابد و به تعقیب آن مدت دو ماه (جدی و دلو) نسبت شدت سردی هوا دروس به شکل آنلاین ادامه یافته سپس دروس حضوری سمسترهای متذکره از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ آغاز و الی تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ختم می‌گردد، امتحانات سمستر جاری از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲ آغاز و به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ ختم می گردد.

موضوع به تمام محصلین محترم ابلاغ می‌گردد که  طبق تقسیم اوقات تهیه شده، همه روزه دروس خویش را به شکل منظم تعقیب نمایند.  
باحترام
معاونیت امور محصلان