اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

به اطلاع کاندیدان بست های کادری دیپارتمنت ثقافت اسلامی و بست های امامان و مبلغین پوهنتون های تعلیم و تربیه کابل، طبی کابل و پولی تخنیک کابل رسانیده میشود. که قرار است امتحان لسان عربی بست های فوق به روز پنجشنبه مورخ 4/2/1444 مطابق 10 سنبله 1401 در مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل اخذ گردد. کاندیدان محترم مطلع باشند. نوت: امتحان کاندیدان اناث ازطرف صبح ساعت 7 بجه و امتحان کاندیدان ذکور ساعت 11 قبل ازظهر طبق تقسیم اوقات و شارلست نهایی شده ازطرف کمیسیون موظف وزارت محترم تحصیلات عالی که بعدا ازطریق صفحه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به نشر میرسد، برگزار میگردد. کاندیدان محترم اناث حین ورود در پوهنتون حجاب اسلامی را جدا درنظر داشته باشند و نیز تمامی کاندیدان جهت شناسایی اصل تذکره، کارت هویت ویاهم پاسپورت خویش را با خود داشته باشند.