اطلاعیه بورسیه تحصیلی مقطع ماستری کشور برونی- دارالسلام

IT_Director
scholarship

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس‌های وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی کشور برونی-دارالسلام در مقطع ماستری برای سال 2020-2021 در یکی از نهادهای ذیل:

  • University of Brunei Darussalam
  • Sultan Sharif all Islamic University
  • University of Technology Brunei
  • Politeknik Brunei

خبر داده است که فورم این سکالرشیپ ها در ویب سایت ذیل قابل دسترس است:

 (http://mfa.gov.bn/pages/BDGS.aspx)

 قابل ذکر است که کاندیدان باید Application Form را با سایر اسناد مورد نیاز الی تاریخ 14 فبروری 2020 به ایمیل آدرس applyBDGS2020@mfa.bn ارسال نمایند.

بنابر این، از آن‌عده اعضای محترم کادر علمی واجدشرایط و علاقمند این پوهنتون خواهشمندیم که با درنظرداشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان در صورتیکه در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، الی تاریخ 14 فبروری 2020 به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.