الکترونیکي زده کړې

دکابل طبی پوهنتون دخپل ستراتیژیک پلان سره سم الکترونیکی زده کړه ددی موسسی دزده کوونکوله پاره دتدریسی پروګرامونو یوه برخه ګرځولی ده چی د فزیک ډیپارټمنت دکمپیوټرشعبی ترنظرلاندی ترسره کیږی.له بلی خوادکمپیوټراومعلوماتی ټکنالوژی روزنیز پروګرامونه علمی کادراوکارکوونکو ته دروزنیزوکورسونوپه ډول تدریس کیږی.ددی په ترڅ کی دلوړوزده کړودجلالتماب وزیرصاحب دحکم پر اساس په آنلاین زده کړی باندی هم تاکید شوی دی چی دکابل طبی پوهنتون ورته تیاری نیسی تر څودغه مهم کار ژرترسره شی