شفاخانه تدریسی چشم شهرارا

این کلینیک درسال 1315خورشیدی واقع شفاخانه ابن‌سینا تحت نام دیپارتمنت چشم ایجاد و درسال 1340به شفاخانه مستورات (نام اسبق شفاخانه کادری میوند)، بعداً به شفاخانه نور کابل در سال1373 در استاک مرکزی و شفاخانه 52 بسترخیرخانه، 1374 به شفاخانه چهارصدبستر اردو و شفاخانه امنیت ملی، منتقل و به اساس تفاهم‌نامه مورخ 1378-1379 خورشیدی میان وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌‌سینا و  International  Assistance Mission(IAM)  که به مدت ده سال به امضا رسیده بود، در تعمیر پولی‌کلینیک صحی پوهنتون کابل واقع دهبوری با تعداد 13 تن پرسونل فنی و اداری و 20 بستر، تحت نام کلینیک تدریسی چشم آغاز به فعالیت نمود. در سال 1382 از تعمیر پولی‌کلینیک صحی پوهنتون کابل به تعمیر پوهنتون علوم طبی کابل انتقال و الی تاریخ 18/11/1391 در آن محل به کمک و حمایت موسسه IAM فعالیت می نمود. اما بعد از قطع کمک های موسسه نامبرده دوباره از امکانات دست داشته خویش استفاده نمود. در 18 دلو 1392، به اساس هدایت ریاست پوهنتون، از محوطه پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به تعمیر اسبق نسایی ولادی واقع شهرآرا نقل مکان نمود و در اثر سعی و تلاش ریاست پوهنتون و استادان دیپارتمنت چشم دوباره از امکانات پوهنتون به سطح شفاخانه شروع به فعالیت نمود و تاکنون به فعالیت تدریسی و معالجوی خویش ادامه می‌دهد. به اساس سعی و تلاش پوهنتون، تشکیل کلینیک به 45 تن پرسونل در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا ارتقا یافته است. کلینیک کادری چشم، منحیث مرکز ارایه خدمات آموزشی برای محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در سطوح محصلان، ستاژران، دوکتوران ترینی، متخصصان چشم و معالجه هم‌وطنان عزیز، طور24 ساعته فعالیت می‌نماید.

همچنان به اساس تفاهم نامه که قبلا بین این پوهنتون و موسسه Fred Hollows Foundation عقد شده بود، با درنظرداشت برنامه های ارتقای ظرفیت برای شفاخانه چشم، چهار تن از پرسونل مربوط این شفاخانه در بخش لیسانس و تکنیشن چشم با استفاده ا بورس تحصیلی به کشور پاکستان اعزام نمود(فشرده فعالیت ها و دست آوردهای پوهنتون علوم طبی کابل طی سال های 90 و 93).

          این کلینیک در بخش‌های تدریسی(کارهای عملی برای محصلان این پوهنتون)، معاینه سراپا، داخل بستر، عملیات، بایومتری، لیزر، لابراتوار، تعیین نمره چشم و عینک، دواخانه و واقعات عاجل فعالیت دارد.

             کلینیک کادری چشم در مجموع دارای 45 تن پرسونل مسلکی، اداری و خدماتی بوده که از آن جمله، 7 تن دوکتور متخصص، 6 تن دوکتور ترینی، 6 تن نرس/ پرستار، 4 تن تکنیشن،2 تن انستیزی لوگ، 1 تن دواساز/ فارمسست، 2 تن اوپتومترست، 1 تن عینک‌ساز، 8 تن کارمندان اداری و 9 تن کارکنان خدماتی می‌باشند.

        بست این شفاخانه رتبه دوم و کادری بوده که در راس آن دوکتور محمد بشیر عثمانی قرار دارد. داکتر عثمانی در سال ۱۴۰0 براساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به‌عنوان رییس شفاخانه چشم تعیین گردیده است. دوکتور عثمانی تا مقطع لیسانس تحصیل کرده‌ و متخصص رشته چشم میباشد.

دیدگاه

عرضه خدمات صحی باکیفیت وبامعیارات جهانی درسطوح آموزشی ومعالجوی،ارتباطات نزدیک وهمکاری دوجانبه جهانی،درعرصه آموزش،وقایه وتداوی امراض چشم (جهت کاهش نا بینایی)باشيوه های نوين،برای نیازمندان درسطح کشورعرضه میدارد.

رسالت

شفاخانه تدریسی  چشم، منحیث مرکز آموزشی وتخصصي پوهنتون طبی کابل بوده که آموزش محصلان،ستاژران ومتخصصين چشم بامعیارات عالی،انجام تحقیقات علمی،ارائه خدمات صحی بهتربرای همشریان صورت گرفته وهمچنان بهبودخدمات صحی،حمایت ازطرح ها وارتقاء ظرفیت کارکنان باتکنالوژی وانکشافات روزراازجمله رسالت خود میداند.

 

ارزش ها

احترام متقابل و پابندی به حفظ كرامت انساني

 التزام عملی به سه اصل  صداقت، صراحت و شفافیت

 ارزش گذاری براساس دانش، خلاقیت  ونو آوری 

حفظ و ارتقاء سلامت مریضان

توانمند سازی دوکتوران، مریضان وکارکنان از طریق برنامه های اموزشی

علومات در مورد استادان کادری وسایر دوکتوران شفاخانه چشم

اعضای دیپارتمنت چشم

تشکیل اعضای دیپارتمنت 7 نفر است

شف دیپارتمنت یکنفر – 6 نفر اعضای دیپارتمنت

دوکتوران ترینی    6 نفر (2 نفر هرسال )

 خدمات شفاخانه

بخش اکاد میک Academic))

معاینه مریضان سراپا (  OPD )

خدمات داخل بستر (Inpatient)

بخش  عملیات (Operation)

بایومتری (  Biometry)

بخش لیزر  (YAG_Laser )

بخش لابراتوار (Laboratory )

بخش عینک سازی (  Spectacles  )

بخش دواخانه  (Pharmacy)

واقعات عاجل (  Emergency  )

 

بخش اکادمیک 

بخش کلینیک سراپا

بخش داخل بستر

بخش عملیات

بخش لیزر

 

بخش لابراتوار 

بخش عینک سازی

 

تماس با شفاخانه

نمبر تیلفون  : 93744383330 +

Email Add : eyeclinic@kums.edu.af