حساب بانکی جلب مساعدت مالی

پوهنتون علوم طبی کابل یکی از نهاد های معتبر ملی در سطح کشور می باشد، برعلاوه عرضه خدمات آموزشی با داشتن شش شفاخانه تدریسی (شفاخانه علی آباد، میوند، نسایی ولادی شهر آرا، چشم ، انستیتوت امراقلبی-صدری و عایی، ستوماتولوژی) در عرضه خدمات صحی به شکل 24 ساعته دو شادوش شفاخانه های وزارت صحت عامه در خدمت مریضان بوده و همواره کوشیده خدمات صحی عالی و فوق تخصصی برای افراد نیازمند انجام دهد، از اینکه شفاخانه کادری مربوطه وزارت محترم تحصیلات عالی و در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل اجراات می نماید متآسفانه تمام کمک های صحی که از طریق دونر ها و کشور های کمک کننده به عرضه خدمات صحی صورت میگیرد به وزارت محترم صحت عامه داده میشود، که هیچ گونه مساعدت از طریق وزارت محترم صحت عامه به شفاخانه های کادری صورت نمی گیرد. صرف از بودجه محدود که دارند خدمات صحی آموزشی را انجام می دهد، به منظور جذب مساعدت مالی و برای بهبود عرضه خدمات صحی و آموزشی برای پوهنتون و شفاخانه های کادری حسابات بانکی افتتاح نموده است. و عرضه خدمات صحی و آموزشی با کیفیت در شفاخانه های کادری یکی از اولویت های این پوهنتون می باشد.

یک تعداد از افراد و اشخاص خیر و سرمایه گذاران خصوصی تمایل دارند تا شفاخانه های تدریسی را کمک نمایند، که جذب این کمک ها به صورت نقد ممکن نیست، بناَ بخاطر تأمین شفافیت و جمع آوری مساعدت تیم از استادان و دوکتوران به شکل هیئت امنأ توظیف اند تا هزینه های کمک شده را برای عرضه خدمات صحی و آموزشی به شکل شفاف به مصرف برسانند، بناً از تمام اشخاص افراد و سرمایه گذاران که می خواهند دراین عرصه پوهنتون علوم طبی کابل  و شفاخانه های کادری را کمک و همکاری نمایند، میتوانند از حسابات ذیل مساعدت نمایند.

حسابات بانکی پوهنتون علوم طبی کابل در بانک ملی افغان:

  1. حساب جاری افغانی (1001334033222)
  2. حساب جاری یورو(1001338050409)
  3. حسابات جاری دالر(1001336096717)

سویفت کد: BMAFAFKA