اطـــــلاعیه!

IT_Director
اطـــــلاعیه!

به اطلاع عموم ترینر متخصص‌ها و ترینی‎ های شامل برنامه تخصص دیپارتمنت گوش، گلو و بینی، شفاخانه تدریسی میوند، شفاخانه ابن سینا، شفاخانه چهارصدبستر، شفاخانه امنیت ملی و شفاخانه څارندوی رسانیده می شود که قرار است به روز پنجشنبه مورخ ۱۹ جوزا ۱۴۰۱ساعت 9 قبل از ظهر سمینار علمی تحت عنوان « تفسیر سی تی اسکن استخوان تمپورال و مرور بر بعضی امراض گوش و گلو و بینی» در ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" توسط پوهنمل دوکتورس شریفه حقجو استاد دیپارتمنت گوش، گلو و بینی شفاخانه تدریسی میوند برگزار شود.

ترینر متخصص ها و ترینی های شامل برنامه تخصص که علاقمند اشتراک در سیمنار مذکور را دارند جهت ثبت نام به ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" قبل از تاریخ اعلان شده الی روز چهار شنبه مورخ 18 جوزا 1401 می‌توانند مراجعه نمایند.