مرکز تحقیقات

مركز تحقيقات علمي پوهنتون علوم طبي كابل

مركزتحقيقات علمي در حدودبيست سال قبل در چوكات انستيتوت طب كابل تأسيس گرديده بود كه پس از وقفه فعلاً دو باره فعاليت خويش را از سر گرفته است.

وظيفه مركز تحقيقات قرار ذيل است:

مطالعه وارزيابي پلانهای كاری تحقيقي طبي( بشمول مقالات تحقيقي )ازنظرحقوقي،‌اخلاقي ومسلكي بادرنظرداشت رهنمودموجوده كارهاي تحقيقي طبي،متعاقباًارائه آن همراه باارزيابي مركزتحقيقات به كمیسيون تحقيقي جهت اجراات بعدی وگسيل آن به شوراهاي پوهنحي هاي مربوطه .

ارائه مشوره هاي تكنيكي و تحقيقي طبي به استادان حين تهيه پلان كار تحقيقي

كمك به استادان درقسمت جستجومآخذمرتبط بااستفاده ازسايت هاي معتبرمسلكي واكادميك ازطريق انترنت

ارسال گزارش كارهاي تحقيقي اصلي ومقالات به يك يادواستادذيربط جهت ابرازنظر

 مطالعه گزارش وارزيابي كارهاي تحقيقي اصلي ومقالات تحقيقي طبي ازنظر حقوقي،‌اخلاقي ومسلكي بادرنظرداشت رهنمودموجوده كارهاي تحقيقي طبي،متعاقباًارائه گزارشات مذكورهمراه باارزيابي مركزتحقيقات به كمیسيون تحقيقي-نشراتي جهت اجراات مابعدوگسيل آن به شوراهاي پوهنحي هاي مربوطه

 برگزاري كنفرانس هاي علمي و تحقيقي پيرامون مسائل حادصحي كشور به سطح ملي

مطالعه مثمر مقالات طبي منتشره در سطح  بين المللي و درصورت ضرورت اطلاع  آن به ديپارتمنت و يا استادان ذيربط.

تأمين ارتباط با وزارت صحت عامه و اكادمي علوم در مسائل تحقيقي طبي

 تدويرمجالس كميسيون تحقيقي ونشراتي كه اعضاي آن هر سال نظربه انتخاب شوراي علمي پوهنتون تعيين ميگردند و جلسات عادي مركز مذكور ماه يكبار صورت ميگيرد.

تدوير مجالس كميسيون تحقيقي و نشراتي كه اعضاي آن هر سال نظر به انتخاب شوراي علمي پوهنتون تعيين ميگردند و جلسات عادي مركز مذكور ماه يكبارصورت ميگيرد.

بورد/کمیسیون تحقیقات علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل

پوهاند دوکتور عبدالواسع سلطانی

پوهاند دوکتور احمد فرید دانش

پوهاند دوکتور ایمل شکیب

پوهنوال دوکتور محمد ولی ناصری

پوهنوال دوکتور محمد حسن فکرت

پوهنوال دوکتور محمد فاروق حمیدی

پوهنوال دوکتور محمد اکبر ابراهیمی

پوهندوی دوکتور عبدالمحب شریفی

پوهنمل دوکتور محمد انور حنیف

پوهنمل دوکتور سلطان احمد حلیمی

پوهنیار دوکتور شفیق الله شهیم

پوهنیار دوکتور اجمل سباوون

پوهنیار دوکتور زیبا مزاری

پوهنیار دوکتور الیاس خلیل

ایمیل آدرس آمریت تحقیقات علمی:

Researchcenterkums@gmail.com

amj@kums.edu.af

رهنمود های تحقیقاتی و فارم ها

 1. رهنمود تهیه پیشنهاد / پلان کار تحقیقاتی:- پیشنهاد کار تحقیقی باید به شکل منظم، منطقی وعلمی بوده علاوتاُ مطابق معیار های تعین شده از طرف مرجعی باشد که پیشنهاد به آن راجع خواهد شد. مراجع مختلف در پهلوی معیار های قبول شده جهانی میتوانند بعضی معیارات را مطابق اصول و خواست های خودشان تعین نمایند مثلا پوهنتون های مختلف میتوانند میتود ها و فارم های متفاوت برای پذیرفتن پیشنهادات تحقیقات داشته باشند که محققین باید از همان معیارات پیروی نمایند. جهت دانلود رهنمود گزینه دانلود را کلیک کنید.
 2. رهنمود تهیه راپور کار / مقاله تحقیقاتی:- کار تحقیقی با خاتمه یافتن پروسه جمع آوری و تحلیل معلومات و ارقام به پایان نمیرسد. نوشتن راپور (مقاله تحقیقی) یکی از بخش های عمده کار تحقیقی میباشد. با نوشتن دقیق راپور کار (مقاله تحقیقی) و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران میتوان در حل مشکلات موجوده کمک نمود. نوشتن مقاله تحقیقی باید به شکل منظم، منطقی وعلمی بوده علاوتاُ مطابق معیار های تعین شده از طرف مرجعی باشد که مقاله به آن راجع خواهد شد. مراجع مختلف در پهلوی معیار های قبول شده جهانی میتوانند بعضی معیار ها را مطابق اصول و خواست های خودشان تعین نمایند. مثلا پوهنتون های مختلف میتوانند میتود های متفاوت ریفرنس نویسی را ترجیح دهند که محققین و نویسنده های مقاله های عملی باید در اثنای نوشتن مقالات و آثار علمی شان از همان معیارات پیروی نمایند. جهت دانلود رهنمود بالای گزینه دانلود کلیک کنید.
 3. فورم تهیه پیشنهاد/ پلان کار تحقیقاتی
  • جهت دانلود فورم بالای گزینه دانلود کلیک کنید.
 4. چک لیست ارزیابی پیشنهاد تحقیق
  • ​جهت دانلود چک لیست بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​
 5. چک لیست ارزیابی تهیه راپورکار یا مقاله تحقیقی
  • جهت دانلود چک لیست بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​
 6. ضمیمه 1. رهنمود تهیه فهرست مراجع
  • جهت دانلود ضمیمه بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​
 7. ضمیمه 2. Participant Flow Diagram
  • جهت دانلود ضمیمه بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​