نشرات

دکابل طبی پوهنتون دنشراتو یوه شعبه لری چی ددی پوهنتون ورځنی اړتیاوی پوره کوی اودڅیړنیزو،تدریسی،علمی اواداری آثارو،اداری مکتوبونو،فورمی،د اسنادونوفوتوکاپی اونورچاپوی  .
 ځینی مختلفی خپرونی چی په کابل طبی پوهنتون کی خپریږی عبارت دی له:
  1. افغان طبی مجله چی دفصلنامی په ډول نشرکیږی چی په هغه کی دعلمی کدرتحقیقی مقالی اوآثارنشرکیږی.دامجله دنشراتودآمریت دخاصی کمیټی ترنظرلاندی په کابل طبی پوهنتون کی نشرکیږی.  
  2. د ابن سینادلارویانوخپرونه چی دکابل طبی پوهنتون دفرهنګی کمیټی ترنظرلاندی نشرکیږی.