شورای فرهنگی پوهنتون علوم طبی کابل جلسه نوبتی خود را دایر کرد

IT_Director
Mon, Nov 20 2023 12:08 PM
د کابل طبي علومو پوهنتون فرهنګي شورا خپله نوبتي غونډه ترسره کړه

جلسه این شورا به تاریخ ۲۸ عقرب سال جاری که به رهبری استاد عطاءالله فیضی معاون امور محصلان دایر شد، بر علاوه معاون امور علمی اکثریت اعضای آن اشتراک داشتند.

در این شورا بعد بررسی فیصله های جلسه قبلی، در کنار صحبت روی موضوعات مختلف در مورد برگزاری محفل فراغت محصلان و تعیین کمیته نظم به هدف بهبود در امور تدریسی و فرهنگی بحث های همه جانبه صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ شد