اعلان بست های کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا"

IT_Director
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۰
اعلان بست های کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا"

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﻲ ﻛﺎﺑﻞ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮای (20) ﺑﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ اﻋﻀﺎي ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ بهﮐﺎدرﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ به  ﺳﻮیه ھﺎی داﮐﺘﺮ، ﻣﺎﺳﺘﺮ و MD  ﺿﺮورت دارد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن گردد که در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان درجه ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﮐﺘﺮ،ﻣﺎﺳﺘﺮ و MD, دارﻧﺪه ﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 37 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ وﻣﺎده ﺳﻮم ﻻﯾحه ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در دیپارتمنت های بیزیک ساینس و قابلگی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 1/11/1399اﻟﯽ30/11/1399درﺧﻮاﺳﺘﯽ ھﺎی ﺷﺎﻧﺮا به ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﯽ ﮐﺎﺑﻞ " اﺑﻮ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ" ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.

ﻧﻮت: اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ھﺎی ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﯽ ﮐﺎﺑﻞ به ﺗﺎرﯾﺦ20/12/1399 اﺧﺬ ﻣﯿﮕﺮدد.

 ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ به آﻣﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎدان ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟعه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ﺑﺎر اول ﺗﻌـﺪاد (18) ﺑﺴﺖ ﺳﺎل 1399

 1. دیپارتمنت مایکروبیولوژی (2) بست
 2. دیپارتمنت پرستودنتکس (1) بست
 3. دیپارتمنت نیوناتولوژی (1) بست
 4. دیپارتمنت امراض قلبی وعائی و هضمی (2) بست
 5. دیپارتمنت امراض قلبی و تنفسی (1) بست
 6. دیپارتمنت پتالوژی (1) بست
 7. دیپارتمنت فزیک بخش کمیونتی کالج ( 3) بست
 8. دیپارتمنت فزیولوژی (1) بست
 9. دیپارتمنت بیولوژی (1) بست
 10. دیپارتمنت بیوشیمی (1) بست
 11. دیپارتمنت قابلگی (1) بست
 12. دیپارتمنت کیمیا (1) بست
 13. دیپارتمنت اندوکرینولوژی (1) بست
 14. دیپارتمنت نسائی ولادی (1) بست

ﺑﺎر دوم ﺗﻌﺪاد (2) ﺑﺴﺖ ﺳﺎل 1399

 1. دیپارتمنت نسائی ولادی (1) بست
 2. دیپارتمنت امراض قلبی وعائی (1) بست

Related VacanciesShow all

Back to vacancies