د اطلاع رسونې مرجع

مسؤول :   محمد احسان (باتور)

برېښنالیک

ihsan.batoor1@gmail.com

د اړیکې شمیره 

   0773134268

کاري ساعت: 8:30 الی 3:30

گزارش های ارایه دسترسی و اطلاعات

پته: د کابل ابوعلی ابن سینا پوهنتون، افغانستان