قرار است امتحان بست‌های ملا امامان و مؤذنان در محوطه پوهنتون کابل اخذ گردد، بخاطر آگاهی دهی بیشتر این موضوع را از طریق خویش با سایر دوستان شریک سازید.

IT_Director
قرار است امتحان بست‌های ملا امامان و مؤذنان در محوطه پوهنتون کابل اخذ گردد، بخاطر آگاهی دهی بیشتر این موضوع را از طریق خویش با سایر دوستان شریک سازید.