18 پایه چپرکت برای شفاخانه تدریسی علی آباد مساعدت شد

IT_Director
Sun, Feb 04 2024 9:40 AM
18 پایه چپرکت برای شفاخانه تدریسی علی آباد مساعدت شد

 18پایه چپرکت برقی به ارزش 70 هزار دالر از سوی یک موسسه خیریه برای شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل مساعدت و تسلیم داده شد.
این چپرکت ها که به بخش ICU کمک شده است قابلیت تغییر وضعیت مریض را دارد که سهولت های را برای این بخش فراهم خواهند ساخت.