کار ساخت یک مرکز جراحی وجه و فک در شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی آغاز شده است

IT_Director
Tue, Jan 23 2024 3:15 PM
کار ساخت یک مرکز جراحی وجه و فک در شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی آغاز شده است

ریاست شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی خبر داده می گوید که کار ساخت این مرکز از سوی این شفاخانه به ارزش 3 میلیون افغانی آغاز شده است و قرار است طی ماه های آینده به بهره برداری برسد.

به گفته داکتر عمادالدین معصوم ځاځی رئیس شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی، این مرکز دارای 16 بستر، 3 عملیات خانه، وارد مریضان و شامل همه امکانات و تجهیزات می باشد. 
وی می گوید در این زمینه توجه که از سوی مقامات وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون صورت گرفته است با فعالیت این مرکز سهولت های زیادی برای بیماران این شفاخانه فراهم خواهد شد.

گفتنی است مکان که برای این مرکز در نظر گرفته شده است در حدود 50 درصد کار ترمیماتی آن پیش رفته و در حال تکمیل شدن است.