اطلاعیه بورسیه ماستری کشور کوریا

IT_Director
scholarship_anoncement

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود اینکه: ریاست ارتباط خارجه وزارت محترم تحصیلات عالی به تأسی از نامه مورخ ۳ فبروری ۲۰۲۰ از اهدای ۱۶ سیت بورسیه تحصیلی در مقطع ماستری خبر داده و خواهان معرفی کاندیدان در هر رشته تحصیلی الی تاریخ 10 مارچ 2020 شده است.

بنابر این، آن‌عده استادان محترم این پوهنتون که خواهان اشتراک در بورسیه متذکره باشند، می‌توانند غرض دریافت فورم درخواستی به آدرس: 

https:www.koica.go.k/koica_en/3471/subview.do)) مراجعه نمایند.

لذا استادان محترم هرچه عاجل الی 11 حوت 1398 با موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه رسماً به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون مراجعه نمایند.