شفاخانه کادری چشم در یک سال گذشته 2000 عملیات چشم را انجام داده اند

IT_Director
Mon, Apr 01 2024 10:00 AM
شفاخانه کادری چشم در یک سال گذشته 2000 عملیات چشم را انجام داده اند

شفاخانه کادری چشم پوهنتون علوم طبی کابل که در بخش‌های تداوی چشم و ساختن عینک برای مریضان عرضه خدمات می‌نماید و نزدیک به 90 سال می‌شود به شکل دیپارتمنت، کلینیک و اکنون از مدت دو سال به این طرف که از کلینیک به شفاخانه ارتقاء نموده است در کنار آموزش دوکتوران جوان مصروف خدمات صحی در بخش چشم می‌باشد.

شفاخانه کادری چشم در یک سال گذشته در قسمت ارایه خدمات صحی دستاوردهای قابل ملاحظه در بخش عملیات چشم و ساختن عینک داشته اند، طبق آمار ارایه شده از سوی این شفاخانه داکتران توانسته اند که 2000 عملیات های مختلف چشم را انجام دهند و نزدیک به 3000 هزار عینک را نیز برای مریضان توزیع نموده است.

این شفاخانه در سال 1402 نسبت به سال 1401 توانسته اند عواید خوبی را نیز جمع آوری نمایند بر اساس گزارش شفاخانه کادری چشم، نسبت به سال گذشته نشان میدهد که 21 فیصد عواید این شفاخانه افزایش یافته است.

قابل ذکر است که شفاخانه کادری چشم در شهرارا کابل موقعیت دارد که روزانه در حدود 150 تن مریض به این شفاخانه مراجعه می کنند.