اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

به اطلاع آن‌عده فارغان محترم که از پوهنحی های طب و ستوماتولوژی فارغ گردیده اند و خواهان شمولیت در امتحان کادر علمی بست‌های خالی دیپارتمنت‌های مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل می‌باشند رسانیده می‌شود، در صورت می‌توانند شامل امتحان کادر علمی گردند که امتحان(Exit Exam) شورای طبی افغانستان را موفقانه سپرده نموده باشند. در غیر آن حق اشتراک در امتحان کادر علمی را ندارند.

نوت: فارغان قبل از تأسیس شورای طبی افغانستان شامل این امر نمی باشند.