اطلاعیه بورسیه

IT_Director
اطلاعیه بورسیه

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می‌شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور قزاقستان در مقطع ماستری (رشته های بیولوژی، کیمیا و فزیک) خبر داده است. آخرین مهلت درخواستی برای بورسیه یادشده تاریخ 30/02/1400 می‌باشد.

شرایط:

- کاندید باید عضو کادر علمی باشد؛

- کاندید به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

اسناد مورد نیاز :

- کاپی دیپلوم؛

- کاپی ترانسکریپت نمرات؛

- کاپی پاسپورت؛

بناً از آن عده اعضای محترم کادر علمی واجد شرایط که خواهان اشتراک در بورسیه فوق الذکر را دارند، تقاضا می‌شود که با درنظرداشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوط، طوری که در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.