ختم ششمین نمایشگاه تحصیلی و اعطای سپاس‌نامه برای پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

IT_Director
Sat, Mar 14 2020 2:19 PM
ختم ششمین نمایشگاه تحصیلی

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به‌عنوان نخستین نهاد تحصیلات عالی کشور، در ششمین نمایشگاه تحصیلی به حمایت وزارت تحصیلات عالی، از تاریخ 20 الی 23 حوت سال 1398 اشتراک نموده و آخرین دست‌آوردهای علمی خویش را به نمایش گذاشت که مورد تقدیر و استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در ختم این نمایشگاه، سپاس‌نامه‌ی که از طرف اداره محترمAfghanistan Expo Center  به‌ پاس اشتراک و حمایت پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا از این نمایشگاه تهیه و ترتیب گردیده بود، برای نماینده پوهنتون اعطا گردید.