اطلاعیه

IT_Director
announcement

قابل توجه متقاضیان محترم امتحان انترس سال 1398 شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا"

به سمع شان رسانیده میشود که امتحان متذکره به روز جمعه مبارک مورخ 20 سنبله 1398 ساعت(7) بجه قبل از ظهر اخذ میگردد و بروز پنجشنبه مورخ 28 سنبله  سال روان جهت معلومات Biometric و اخذ کارت شمولیت امتحان با تذکره اصلی تابیعت خویش به ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون  علوم طبی کابل تشریف بیاورند.