جلسه تضمین کیفیت  تدویر شد

IT_Director
Tue, Jan 17 2023 10:53 AM
جلسه تضمین کیفیت  تدویر شد

معاون مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل امروز دوشنبه 23 جمادی الثانی 1444 روی حل مشکلات مسایل تضمین کیفیت طبق چک لست ارایه شده با آمرین مربوطه این پوهنتون، تدویر جلسه کرد.

در این جلسه روی نواقص و کاستی های موجود طبق چک لست تضمین کیفیت صحبت شد که معاون مالی و اداری پوهنتون ضمن تاکید به مستند سازی و شواهد در مورد کارکرد ها، به آن عده آمریت های که چارت تشکیلاتی، لایحه وظایف، دیدگاه و مأموریت خویش را تهیه و چاپ نکرده اند هدایت داده شد تا در این زمینه هرچه عاجل اقدام صورت گیرد و به آمریت تهیه و تدارکات وظیفه سپرد تا در قسمت تهیه و چاپ آن همکاری های لازم و همه جانبه نمایند.