برنامه های تخصص

آمریت برنامه اکمال تخصص

این برنامه که حدود 45 سال پیش در پوهنحی طب ننگرهار که در آن زمان این پوهنحی تحت قیمومیت پوهنحی طب کابل قرار داشت، ایجاد گردید. اکنون این برنامه تحت ریاست انکشاف تحصیلات طبی فارغ التحصیلان پوهنحی های طب و ستوماتولوژی پوهنتون های دولتی و خصوصی را بعد از سپری کردن امتحان اختصاصی از طریق اداره ملی امتحانات، در دسپلین های مختلف شخانه های تدریسی این پوهنتون جذب می کند که شاملان این برنامه از سه الی پنج سال به شکل عملی و نظری تحت نظر استادان آموزش می بینند.