اعلان کاریابی!

IT_Director
Wed, Aug 04 2021 2:09 PM
اعلان کاریابی!

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا یک تعداد بست‌ های مسلکی و خدماتی خویش را به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را از طریق ویب سایت های www.mohe.gov.af, www.iarcsc.gov.af, www.kums.edu.af دریافت نموده و بعد از خانه پری دقیق و ضمایم اسناد مورد نظر در فارمت PDF از تاریخ 1400/05/16 الی 1400/05/26 طبق هدایات به گونه آنلاین به ایمیل آدرس kmu.hr22@gmail.com ارسال نمایند.

شماره عنوان بست
1 جدول بست ها
2 لوایح وظایف بست ها
3 فورم و رهنمود اعلان بست ها