اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در نظر دارد تا بخش های از شفاخانه را از پول حفظ و مراقبت ترمیم نماید.

شرکت های ساختمانی که خواهش قرار داد را داشته باشند میتوانند در ظرف 21 یوم بعد از نشر اعلان به مدیریت عمومی تهیه و خدمات شفاخانه تدریسی علی آباد تشریف آورده شرطنامه و لست مشخصات را تسلیم شوند.