اعلان داوطلبی

IT_Director
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع: پروژه ساخت پارکینگ وسایط و گلخانه ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل” ابوعلی ابن سینا” ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  پروژه ساخت پارکینگ وسایط و گلخانه ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل سال مالی ۱۴۰۲، اشتراک کرده و شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ تقویمی روز از آمریت تهیه و تدارکات این پوهنتون در اوقات رسمی به‌دست آورند، شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به شکل سربسته تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند. 
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر، در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل برگزار می‌گردد.