اطلاعیه!

IT_Director
د ذکر شویو طبي څانګو د څوارلسم پاسانو د ځانګړې ازموینې فورمونو د توزیع خبرتیا!