اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه

موضوع: اطلاع عقد قرارداد پروژه ترمیم تالارهای پوهنتون علوم طبی کابل بابت سال مالی 1402
بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم داوطلبان رسانیه می‌شود که ریاست پوهنتون علوم طبی کابل"ابوعلی ابن سینا " در نظر  دارد   تا پروژه   ترمیم تالارهای ریاست پوهنتون علوم طبی کابل باب سال مالی 1402 را شرکت ساختمانی و سرک سازی بهیر محمدی، به قیمت مجموعی مبلغ(2879510) دو میلیون و هشت صدو هفتادو نه هزارو پنج صدو ده افغانی عقد قرار داد نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که در زمینه هرگونه اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون علوم طبی کابل واقع کارته سخی، طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.